Nieuw kapitaalwervingsmodel

Oikocredit wil een meer eenvoudige en directe manier creëren voor mensen en organisaties om in de coöperatie te investeren en de sociale impact te vergroten.

Oikocredit Internationaal heeft op 1 maart 2023 een nieuw model voor kapitaalwerving ingevoerd, om investeerders vanuit alle landen één enkel kanaal te bieden om rechtstreeks in de internationale coöperatie te investeren. In dit nieuwe model wordt de internationale coöperatie "opengesteld". Hierdoor zullen niet alleen leden (zoals onder andere Oikocredit-be cvso), maar ook andere organisaties en personen rechtstreeks in Oikocredit Internationaal kunnen investeren. Aandeelhouders in België investeren momenteel indirect in OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. te Amersfoort in Nederland (Oikocredit Internationaal) via Oikocredit-be cvso (Oikocredit België).

Zie hierover ook het nieuwsbericht: Oikocredit bereidt een nieuw kapitaalwervingsmodel voor

Op deze pagina leest u via vraag en antwoord wat er al dan niet zal veranderen aan uw investering.

Extra vragen die tijdens de infomomenten gesteld werden

Ons werk met onze partners wordt onverminderd voortgezet.

Investeer vandaag nog om dit te financieren

Hoe verhoudt mijn investering zich vandaag tot Oikocredit Internationaal?

Momenteel investeert u indirect in OIKOCREDIT Ecumenical Development Cooperative Society U.A. te Amersfoort in Nederland (Oikocredit Internationaal) via de Belgische coöperatie Oikocredit-be cvso (Oikocredit België). Oikocredit België investeert namelijk uw kapitaal in ledenaandelen van Oikocredit Internationaal. Oikocredit België is lid van Oikocredit Internationaal en treedt op als ondersteunende vereniging die een verbinding creëert tussen de investeerders in België, de internationale coöperatie en haar partners in het Zuiden.

Vragenoverzicht ↑

Wat is het belangrijkste verschil tussen het nieuwe en het oude model?

Het nieuwe model maakt het mogelijk dat investeerders wereldwijd rechtstreeks kunnen investeren in de internationale coöperatie. Nu gebeurt dat (in België) onrechtstreeks via Oikocredit-be cvso. Volgens het nieuwe model kunnen aandeelhouders investeren in een eigenvermogensinstrument zonder stemrecht, naar Nederlands recht, uitgegeven door Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. te Amersfoort, Nederland; een zogenaamde participatie. Participaties zijn financieel gezien vergelijkbaar met aandelen. De vzw Oikocredit België zal als lid van Oikocredit Internationaal optreden als ondersteunende vereniging die een verbinding creëert tussen de investeerders in België, de internationale coöperatie en haar partners in het Zuiden.

Vragenoverzicht ↑

Wanneer wordt het nieuwe kapitaalwervingsmodel ingevoerd en wat gebeurt er met mijn investering?

Het nieuwe model voor het aantrekken van kapitaal zal in twee fasen ingevoerd worden.

 • De eerste fase is ingegaan op 1 maart 2023. In deze fase merkt u nog niets van de verandering. Slechts het onderliggende product van uw aandelen in Oikocredit België werd omgezet in participaties in OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A te Amersfoort in Nederland (Oikocredit Internationaal), in plaats van ledenaandelen. U kunt aandelen blijven bijkopen op de gewone manier. Deze aandelen worden uitgegeven door Oikocredit-be cvso voor de participaties die wij in Oikocredit Internationaal houden. Een participatie is financieel gezien vergelijkbaar met aandelen. Meer informatie over participaties is te vinden bij de vraag Wat zijn de verschillen tussen aandelen en participaties?

 • De tweede fase van het nieuwe model voor kapitaalwerving zal volgens de plannen ingaan op 1 januari 2024. U zal hierbij rechtstreeks in participaties van Oikocredit Internationaal kunnen investeren en niet langer in aandelen van Oikocredit België. Hierbij zal het huidige kantoor van Oikocredit-be cvso in Brussel omgevormd worden tot een bijkantoor van Oikocredit Internationaal. De verschillen hierbij zijn voor u minimaal. Uw aandelen worden automatisch omgezet in participaties van Oikocredit Internationaal, zonder dat u iets hoeft te doen. In het nieuwe kapitaalwervingsmodel zal de communicatie over uw investering nog steeds gebeuren door het team in het kantoor in Brussel. De vzw Oikocredit België zal als ondersteunende vereniging de verbinding onderhouden tussen u als investeerder in België, de internationale coöperatie en haar partners in het Zuiden.

 • Om de tweede fase mogelijk te maken, zal Oikocredit België dit najaar een Buitengewone Algemene Vergadering organiseren, waarop alle aandeelhouders uitgenodigd worden.

Over de veranderingen op korte en lange termijn willen wij u graag uitgebreid informeren en u de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Dit kan tijdens online infosessies, in het Nederlands op 29 maart 2023 om 20 uur en in het Frans op 30 maart 2023 om 20 uur, of op de fysieke bijeenkomst op zaterdag 1 april 2023 om 10 uur. Hier kan u zich inschrijven voor deze bijeenkomsten.

Vragenoverzicht ↑

Waarom introduceert Oikocredit een nieuw model voor het aantrekken van kapitaal?

Momenteel geeft Oikocredit Internationaal aandelen uit voor haar leden, en geven de ondersteunende verenigingen van Oikocredit Internationaal (waaronder Oikocredit België) andere beleggingsproducten uit die van die ledenaandelen zijn afgeleid. Oikocredit wil investeerders een meer eenvoudige en directe investering bieden. Met participaties kan iedere in aanmerking komende persoon of organisatie rechtstreeks in Oikocredit investeren. Deze participaties zullen de ledenaandelen en afgeleide beleggingsproducten vervangen door één enkel product. Door één enkel product aan te bieden in verschillende landen (namelijk participaties), wordt de kapitaalwerving van Oikocredit efficiënter en kan Oikocredit haar beleggingsaanbod op alle markten vereenvoudigen en standaardiseren. Zo kunnen meer middelen geïnvesteerd worden in partnerschappen en projecten die ten goede komen aan gemeenschappen met lage inkomens, en in het bevorderen van duurzame ontwikkeling samen met ons wereldwijde netwerk van investeerders, leden en partners. 

Vragenoverzicht ↑

Wat zijn de verschillen tussen aandelen en participaties?

De verschillen tussen participaties en aandelen zijn minimaal.

Belangrijk is dat de missie die u met uw investering steunt, niet verandert. Er zullen nog steeds geen kosten gerekend worden voor de administratie van uw investering. Er wijzigt verder ook niets met betrekking tot de manier om te investeren of uw kapitaal terug te nemen, het risicoprofiel blijft onveranderd en de communicatie over uw investering zal nog steeds gebeuren door het team in het kantoor in Brussel.

 • Uitgiftebedrag: een financieel verschil is wel dat het uitgiftebedrag van een aandeel wijzigt. Een aandeel in Oikocredit-be cvso heeft een nominale waarde van 50 euro. De participaties in Oikocredit Internationaal zullen een nominale waarde van 200 euro hebben. Het minimumbedrag voor een investering in Oikocredit Internationaal is 200 euro. Dat houdt in dat Belgische aandeelhouders met een kleinere investering naar aanloop van het invoeren van het nieuwe model zullen uitgenodigd worden hun investering op te trekken tot minimaal 200 euro.
  Participaties zullen worden uitgegeven tegen de nominale waarde (200 euro), of de toepasselijke intrinsieke waarde, indien deze lager is. Ook voor aandelen van Oikocredit België is uitgifte onder de nominale waarde (50 euro) mogelijk.
  Lees hier meer over het bedrag van uitgifte en terugbetaling.

 • Dividend: elke aandeelhouder heeft recht op een jaarlijks dividend, voor zover en in de mate dat de algemene vergadering beslist om een dividend uit te keren. Het financiële inkomen van Oikocredit België bestaat vandaag deels uit het dividend dat ontvangen wordt op de ledenaandelen bij Oikocredit Internationaal. Een klein gedeelte van dit ontvangen dividend werd in het verleden steeds aangewend om de werkingskosten van Oikocredit België te bekostigen. In het nieuwe model zal dit niet meer het geval zijn. Aangezien u rechtstreeks in Oikocredit Internationaal zal investeren, ontvangt u ook rechtstreeks het dividend zoals besloten door de leden van Oikocredit Internationaal tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering. In het verleden is onder meer 2%, 1% en 0,5% dividend uitgekeerd door Oikocredit Internationaal. Er zijn - uitzonderlijk - ook enkele jaren geweest waarin geen dividend is uitgekeerd.

 • Roerende voorheffing: momenteel houdt Oikocredit België de roerende voorheffing in op het uitgekeerde dividend. Particulieren kunnen de roerende voorheffing op de eerste 800 euro dividenduitkering via de personenbelasting terugvorderen. In het nieuwe model wordt geen roerende voorheffing meer ingehouden. De eerste schijf van 800 euro ontvangen dividend moet u niet aangeven in uw belastingaangifte. Enkel wie in totaal meer dan 800 euro aan dividenden ontvangt, zal het dividend van Oikocredit zelf moeten aangeven.
  Aandeelhouders die hun investering langer dan 3 jaar aanhouden bij Oikocredit België genieten momenteel van een verminderde roerende voorheffing op dividend. Dit voordeel vervalt in het nieuwe model, maar wordt ruimschoots gecompenseerd door het vooruitzicht op hogere dividenden.
  Lees hier meer info over de roerende voorheffing op dividend.

 • Erkenning als ontwikkelingsfonds: Oikocredit België is onder Belgische en Europese regelgeving een erkend Ontwikkelingsfonds. Dat wil zeggen dat een investering bij Oikocredit België – onder bepaalde voorwaarden – recht geeft op een belastingvermindering van 5% van het belegde bedrag. Ook Oikocredit Internationaal voldoet aan alle voorwaarden om een erkenning als Ontwikkelingsfonds aan te vragen, en heeft ondertussen een aanvraag tot erkenning in België ingediend. Hiermee willen wij u ook op het vlak van fiscale voordelen maximale continuïteit bieden. We brengen u op de hoogte van zodra het kabinet van de minister van Financiën de erkenning van Oikocredit Internationaal als ontwikkelingsfonds goedkeurt.

Vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de huidige aandelen en de participaties 

Aandelen (huidig product)

 

Participaties (nieuw product)

Uitgever 
Oikocredit-be cvso in Brussel, België Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit Internationaal), in Amersfoort, Nederland
Contactgegevens 
Oikocredit België, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
02 213 04 31 - be@oikocredit.be
De contactgegevens blijven ongewijzigd.
Soort belegging
Coöperatief aandeel Een eigenvermogensinstrument zonder stemrecht, naar Nederlands recht, een participatie genoemd.
Minimum aanvangsinvestering
50 euro 200 euro
Uitgiftebedrag
Het uitgiftebedrag van een aandeel is de nominale waarde (€ 50) of de intrinsieke waarde, indien deze lager is.
De aanvangsinvestering bedraagt minimaal € 50. Boven dit minimumbedrag van € 50 kan om het even welk bedrag (bijkomend) belegd worden.
Het uitgiftebedrag van een participatie is de nominale waarde (€ 200) of de intrinsieke waarde, indien deze lager is. Bovenop het minimumbedrag kan om het even welk bedrag (bijkomend) belegd worden.
Om ervoor te zorgen dat investeerders die participaties in andere valuta's dan euro aanhouden gelijk worden behandeld, wordt een speciale berekeningsmethode ingevoerd voor het uitgiftebedrag in andere valuta's. Lees hier meer info.
Terugbetalingsbedrag
De aandelen worden terugbetaald tegen nominale waarde, of de intrinsieke waarde, indien deze lager is. Blijft ongewijzigd in het nieuwe model.
Terugbetaling
Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief, of via Mijn Oikocredit zal Oikocredit België u terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang uw vraag. Terugbetalingen van investeringen worden maandelijks verwerkt en zijn altijd ter goedkeuring van de Raad van Bestuur van Oikocredit-be cvso. De terugbetaling gebeurt rond de 10e van de maand volgend op uw vraag tot terugbetaling.
Daarnaast kan Oikocredit ook besluiten terug te betalen als een investeerder niet meer aan de voorwaarden voldoet of minder dan de minimum aanvangsinvestering bezit.
Blijft ongewijzigd in het nieuwe model, behalve dat de formele terugbetaling niet langer door de Belgische Raad van Bestuur wordt goedgekeurd maar wel door het management van Oikocredit Internationaal.
Bijstorten
Om op bijkomende aandelen in te tekenen schrijft u het gewenst bedrag over op rekening BE76 5230 8075 4595 (Triodos) van Oikocredit België, met vermelding, in vrije mededeling, van uw naam en/of investeringsnummer.
(Bijkomende) investeringen worden maandelijks verwerkt en zijn altijd ter goedkeuring van de Raad van Bestuur van Oikocredit-be cvso.
Blijft ongewijzigd, behalve dat er een nieuwe (Belgische) rekening zal worden aangewend voor alle nieuwe en bijkomende investeringen en dat de participaties worden uitgegeven nadat Oikocredit internationaal daartoe maandelijks heeft besloten.
Dividend
Zoals besloten door de leden van Oikocredit-be cvso tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. In het verleden is onder meer 1,25% en 0,75% dividend uitgekeerd. In 2021 en 2022 werd geen dividend uitgekeerd.
Daar de werkingskosten van Oikocredit-be cvso deels gefinancierd werden met een gedeelte van de ontvangen dividendinkomsten van Oikocredit Internationaal, lag het uitgekeerde dividend aan de Belgische aandeelhouders doorgaans iets lager dan het dividend dat Oikocredit Internationaal uitkeerde.
Zoals besloten door de leden van Oikocredit Internationaal tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. In het verleden is onder meer 2%, 1% en 0,5% dividend uitgekeerd. Er zijn - uitzonderlijk - ook enkele jaren geweest waarin geen dividend is uitgekeerd.
Roerende voorheffing
Wordt ingehouden op het uitgekeerde dividend. Particulieren kunnen de roerende voorheffing op de eerste 800 euro dividenduitkering via de personenbelasting terugvorderen.
Aandeelhouders die hun investering langer dan 3 jaar aanhouden bij Oikocredit België genieten momenteel van een verminderde roerende voorheffing op dividend.
Er wordt geen roerende voorheffing meer ingehouden. De eerste schijf van 800 euro ontvangen dividend moet u niet aangeven in uw belastingaangifte. Enkel wie in totaal meer dan 800 euro aan dividenden ontvangt, moet dit aangeven.
De verminderde roerende voorheffing op dividend voor wie zijn investering langer dan 3 jaar aanhoudt verdwijnt. Meer info over de roerende voorheffing op dividend.
Erkenning als ontwikkelingsfonds
Oikocredit België is een erkend Ontwikkelingsfonds. Dat wil zeggen dat een investering bij Oikocredit – onder bepaalde voorwaarden – recht geeft op een belastingvermindering van 5% van het belegde bedrag. Ook Oikocredit Internationaal voldoet aan alle voorwaarden om een erkenning als Ontwikkelingsfonds aan te vragen, en zal zo'n erkenningsaanvraag indienen. We brengen u op de hoogte van zodra het kabinet van de minister van Financiën de erkenning van Oikocredit Internationaal als ontwikkelingsfonds goedkeurt.
Kosten voor administratie
In principe toegestaan, maar er worden geen kosten aangerekend. In principe toegestaan, maar er worden geen kosten aangerekend.
Risico’s
Investeringen in aandelen houden per definitie steeds risico’s in, die worden beschreven in de informatienota.
Een investering gaat in principe gepaard met aanzienlijke risico's en kan leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal.
Oikocredit probeert het kapitaal van de investeerders te beschermen door zorgvuldige bedrijfsbeslissingen en het aanleggen van voorzieningen voor verwachte verliezen, hoewel een restrisico nooit volledig kan worden uitgesloten. Sinds het begin van Oikocredit in 1975 heeft geen enkele investeerder zijn kapitaal verloren. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst.
Het risicoprofiel voor investeren in Oikocredit Internationaal via participaties is hetzelfde als voor aandelen in Oikocredit-be cvso. De risico's voor investeren in de vorm van participaties worden beschreven in hoofdstuk 1 van een nieuw prospectus en in de samenvatting van het prospectus van Oikocredit Internationaal (in het Engels).
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van investeerders is beperkt tot het bedrag van hun investering. Dit betekent dat een investering volledig verloren kan gaan, maar dat investeerders niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schulden van de coöperatie die verder gaan dan het bedrag van hun investering. Blijft ongewijzigd in het nieuwe model.
Lokale verbondenheid
Oikocredit-be cvso is lid van Oikocredit Internationaal en treedt op als ondersteunende vereniging die een verbinding creëert tussen de investeerders in België, de internationale coöperatie en haar partners in het Zuiden. Investeerders hebben een indirecte stem in Oikocredit internationaal via Oikocredit-be cvso. Via participaties verkrijgen investeerders geen zeggenschap of stemrecht in Oikocredit Internationaal. In het nieuwe model zal echter Oikocredit België vzw als lid van Oikocredit Internationaal de rol opnemen van ondersteunende vereniging. Belgische investeerders kunnen lokaal verbonden blijven als lid van Oikocredit België vzw. De vzw zal de missie van Oikocredit blijven promoten en investeerders samenbrengen en hen informeren en bevragen. Investeerders die lid zijn van Oikocredit België vzw hebben een indirecte stem in Oikocredit internationaal via de vzw Oikocredit België.

Vragenoverzicht ↑

Wat gebeurt er met Oikocredit-be cvso?

Tot 1 januari 2024 blijft Oikocredit-be cvso aandelen uitgeven en wijzigt enkel het onderliggende product. De aandeelhouders zullen in het najaar van 2023 uitgenodigd worden op een Buitengewone Algemene Vergadering waarbij het nieuwe model voor Oikocredit in België ter goedkeuring voorgelegd wordt. Na goedkeuring kan Oikocredit-be cvso vereffend worden en zal het kapitaal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders onder de vorm van participaties in Oikocredit Internationaal.

Ook al zullen investeerders na 1 januari 2024 rechtstreeks in Oikocredit Internationaal investeren, en niet meer via Oikocredit-be cvso, de bestaande vzw Oikocredit België zal als lid van Oikocredit Internationaal optreden als ondersteunende vereniging die een verbinding creëert tussen de investeerders in België, de internationale coöperatie en haar partners in het Zuiden.

Voor de administratie van de participaties zullen de investeerders nog steeds in contact komen met het team in het kantoor van Oikocredit in Brussel, dat het statuut krijgt van een bijkantoor van Oikocredit Internationaal.

Vragenoverzicht ↑

Ik wil graag (bijkomend) investeren. Wat moet ik doen?

Ondanks de veranderingen in het kapitaalwervingsmodel van de internationale coöperatie gaat het werk van Oikocredit met partners door, en uw investering financiert dit werk.

 • Om op bijkomende aandelen in te tekenen kunnen bestaande aandeelhouders het gewenst bedrag overschrijven op rekening BE76 5230 8075 4595 (Triodos) van Oikocredit België, met vermelding, in vrije mededeling, van hun naam en/of investeringsnummer.
 • Bent u nog geen aandeelhouder? Vul dit formulier in om uw aandeelhoudersrekening online aan te maken via Mijn Oikocredit. Nadat u de rekening hebt geactiveerd, kunt u uw eerste investering doen.
  Bent u al aandeelhouder, maar heeft u nog geen toegang tot Mijn Oikocredit? Dan kan u hier toegang aanvragen.
  Let op: Mijn Oikocredit is momenteel alleen beschikbaar voor particulieren. Wil u in naam van een organisatie investeren? Vul dan het formulier via de link in.

Vragenoverzicht ↑

Hoe kan ik vragen stellen over het nieuwe kapitaalwervingsmodel?

Het Bestuur en het team van Oikocredit België willen u zo goed mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om vragen te stellen over het nieuwe model voor het aantrekken van kapitaal. Dat kan tijdens online informatiesessies of op een fysieke bijeenkomst in onze kantoren in Brussel. 

U kan deelnemen aan een online informatiesessie, op 29 maart 2023 om 20 uur. Deze sessie gaat door in het Nederlands. De Franstalige infosessie gaat door op 30 maart 2023 om 20 uur.
Hier kan u zich inschrijven voor de online bijeenkomsten.

Het fysiek infomoment voor onze aandeelhouders gaat door op zaterdag 1 april 2023 van 10u tot 12u30 in onze kantoren in Brussel, gevolgd door een lunch. We grijpen dit moment graag aan om u ook te vertellen over de impact van uw investering bij Oikocredit. We brengen u verhalen uit het veld en u kan er letterlijk proeven van onze impact in de koffie- en chocoladesector.
Hier kan u zich inschrijven voor deze fysieke bijeenkomst.

Kan u aan geen van de sessies deelnemen, en heeft u toch nog vragen? Dan kan u ons uiteraard ook altijd contacteren per mail op be@oikocredit.be (vermeld dan “nieuw kapitaalwervingsmodel” als onderwerp), of u kan Johan Elsen bellen op het nummer 02/213 04 86 (maandag - donderdag).

Vragenoverzicht ↑

Ik ben het niet eens. Wat moet ik doen?

Tijdens de fysieke en online infomomenten kan u uw vragen en bezorgdheden uiten. Hier kan u zich inschrijven voor deze bijeenkomsten. U kan ook rechtstreeks contact nemen met Johan Elsen, via mail naar be@oikocredit.be of telefonisch op het nummer 02/213 04 86 (maandag - donderdag).

Alle aandeelhouders van Oikocredit-be cvso worden uitgenodigd op een Buitengewone Algemene Vergadering dit najaar, waar via een stemming beslist wordt over de toekomst van de Belgische coöperatieve. Als u in tussentijd niet akkoord gaat met de overgang van aandelen naar participaties, kunt u de terugbetaling van uw aandelen vragen volgens de gebruikelijke procedure.

Vragenoverzicht ↑

Wat betekent de afkorting U.A. in de naam van Oikocredit Internationaal?

De officiële naam van Oikocredit is “OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.”, waarbij U.A. staat voor “Uitgesloten van Aansprakelijkheid”, dat wil zeggen dat de leden van de coöperatie niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een potentieel tekort van de coöperatie.

Vragenoverzicht ↑

Moet ik een Nederlandse handelsrekening openen, die aangegeven moet worden bij het CAP via de Nationale Bank?

Neen, u hoeft geen Nederlandse rekening te openen. De aan- en verkoop van participaties zal verlopen via het kantoor van Oikocredit in België. Het bijkopen van participaties zal in het nieuwe model gebeuren via een overschrijving naar een nieuwe Belgische bankrekening van het kantoor van Oikocredit in België.

Vragenoverzicht ↑

Kunnen participaties worden overgedragen op een andere naam, zoals dat nu mogelijk is?

Ja, dat blijft mogelijk in het nieuwe model zoals dat nu ook mogelijk is.

Vragenoverzicht ↑

Wat gebeurt er met de overdracht van participaties bij overlijden?

De procedure bij overlijden blijft onveranderd in het nieuwe model. Wanneer een investeerder overlijdt, kunnen de erfgenamen er voor kiezen om hun deel op te nemen in de vorm van participaties, of om hun deel te laten uitbetalen op hun rekening.

Vragenoverzicht ↑

Wat is op dit moment de intrinsieke waarde?

De intrinsieke waarde per aandeel kan u raadplegen op onze website bij de feiten en cijfers.

Vragenoverzicht ↑

Als de intrinsieke waarde daalt, betalen we dan nieuwe participaties tegen die waarde?

Op deze pagina leest u meer over het uitbetalings- en terugbetalingsbedrag van participaties in het nieuwe model.

Vragenoverzicht ↑

Is het dividend dat in het nieuwe model uitgekeerd kan worden ook begrensd tot 6% zoals voor coöperaties in België?

Neen, aangezien Oikocredit Internationaal een Nederlandse coöperatie is, geldt die (Belgische) begrenzing tot 6% niet. Echter, Oikocredit Internationaal streeft er niet naar een zo hoog mogelijk dividend uit te keren, wel een eerlijk en stabiel dividend. In de werking van Oikocredit krijgt het creëren van sociale impact steeds de hoogste prioriteit, en wordt er dus niet gestreefd naar winstmaximalisatie. In de praktijk betekent dit dat Oikocredit Internationaal in de voorbije jaren sinds haar oprichting bijna 50 jaar geleden nooit meer dan 2% dividend heeft uitbetaald.  

Vragenoverzicht ↑

Blijft het belastingvoordeel als ontwikkelingsfonds bestaan in het nieuwe model?

Lees meer hierover bij de vraag “Wat zijn de verschillen tussen aandelen en participaties”, bij het onderdeel over de erkenning als ontwikkelingsfonds.

Vragenoverzicht ↑

Blijft het systeem van degressieve roerende voorheffing vanaf het derde jaar in bezit bestaan voor participaties?

Lees meer hierover op de pagina over de roerende voorheffing

Vragenoverzicht ↑

Worden we in het nieuwe model dubbel belast op dividend, in Nederland én in België?

Oikocredit Internationaal is in Nederland vrijgesteld van belasting op dividend. Er is dus geen risico op dubbele belasting (zolang de vrijstelling in Nederland blijft gelden). Lees hier meer over de (vrijstelling van de) roerende voorheffing op dividend.

Vragenoverzicht ↑

Heeft de vzw een erkenning om fiscale voordelen voor giften te kunnen geven?

Neen, de vzw heeft geen erkenning om fiscaal voordeel voor giften. Voorlopig zijn er ook geen plannen om giften op te halen voor de vzw.
Oikocredit Internationaal zal wel een aanvraag indienen om erkend te worden als ontwikkelingsfonds in België. Na goedkeuring kan u op uw investering, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering krijgen van 5% van het belegde bedrag. Lees hier meer over de erkenning als ontwikkelingsfonds.

Vragenoverzicht ↑

Wat verandert er in de toekomst aan de Belgische algemene vergadering? Zullen we nog steeds (indirect) stemrecht hebben?

In het nieuwe model zal de vzw Oikocredit België jaarlijks een algemene vergadering organiseren voor haar leden. Hier zal een update gegeven worden van de resultaten van Oikocredit Internationaal en de werking in België. Deze vergadering geeft enerzijds investeerders de mogelijkheid om met de bestuurders van de vzw in gesprek te gaan en vragen te stellen, anderzijds hebben de bestuurders van de vzw zo de mogelijkheid de investeerders in België over bepaalde onderwerpen te bevragen. Als lid van Oikocredit Internationaal neemt de vzw deel aan de jaarlijkse algemene vergadering van Oikocredit Internationaal en vertegenwoordigen de bestuurders van de vzw daar de investeerders in België. Verder zijn er ook nog andere bijeenkomsten van de leden van Oikocredit Internationaal, waar ook bestuurders van de vzw aan deelnemen en op die manier de investeerders in België vertegenwoordigen.

Vragenoverzicht ↑

Op welke manier hebben investeerders in België inspraak in de governance van Oikocredit Internationaal?

De bestuurders van de vzw Oikocredit België vertegenwoordigen de investeerders in België op bijeenkomsten voor de leden van Oikocredit Internationaal, en hebben regelmatig contact met de personeelsleden van het kantoor van Oikocredit Internationaal in België. Lees meer over de inspraak die u als investeerder hebt bij de vraag hierboven: “Wat verandert er in de toekomst aan de Belgische algemene vergadering? Zullen we nog steeds (indirect) stemrecht hebben?”

Vragenoverzicht ↑

Waarover wordt op de buitengewone algemene vergadering in het najaar gestemd?

Op de buitengewone algemene vergadering van Oikocredit-be cvso dit najaar wordt gestemd over de plannen om het nieuwe model voor kapitaalwerving voor Oikocredit in België in te voeren. Dit houdt onder meer in dat er gestemd wordt over het voorstel tot ontbinding van de Oikocredit-be cvso, het aanstellen van de vereffenaar(s), het uitkeren van het aandelenkapitaal van Oikocredit-be aan de aandeelhouders onder de vorm van participaties in Oikocredit Internationaal.
Deze voorstellen kunnen worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van 75% van de aanwezige aandeelhouders.

Vragenoverzicht ↑

Kun je enkel lid zijn van de vzw als je participaties hebt?

Ja. In het huidige model zijn alle aandeelhouders van Oikocredit-be cvso automatisch lid van de coöperatie. In het nieuwe model krijgen alle investeerders in België een gratis lidmaatschap in de vzw aangeboden.

Vragenoverzicht ↑