Consumenteninformatie

Op grond van de Europese consumentenwetgeving moet de volgende informatie tijdig aan de consument beschikbaar worden gesteld voordat deze een online inschrijvingsformulier voor participaties indient:

1. Over Oikocredit

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit)
Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort, Nederland

Kantoor in België:

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 213 04 31
E-mail: be@oikocredit.be

Oikocredit is een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid naar Nederlands recht.

Handelsregister: Oikocredit is ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister, Kamer van Koophandel (KvK), onder KvK-nummer 31020744.

Belangrijkste kenmerken van Oikocredit: Oikocredit is een sociaal investeerder en wereldwijde coöperatie die zich richt op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Met het geld van haar leden en investeerders biedt Oikocredit leningen, kapitaalinvesteringen en capaciteitsopbouw aan haar partnerorganisaties met als doel de levenskwaliteit van mensen met een laag inkomen in het Zuiden te verbeteren. Samen met haar ondersteunende organisaties stimuleert Oikocredit ook de bewustwording van belangrijke kwesties in het Noorden.

Btw-nummer van Oikocredit: NL005798966B01

2. Toezichthoudende autoriteit

Oikocredit zelf staat niet onder toezicht van enige overheidsinstantie. De bevoegde toezichthoudende autoriteit die het prospectus heeft goedgekeurd is de Nederlandse toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Financiële Markten – AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam, Nederland. De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de participaties. Beoogde investeerders, voordat zij een beslissing nemen om te investeren, dienen het prospectus te lezen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de participaties te investeren volledig te begrijpen.

3. Belangrijkste kenmerken van de participatie

Aard van de investering
De investering is een effect dat is gestructureerd in overeenstemming met de Nederlandse wet en aan het publiek wordt aangeboden op basis van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In economisch opzicht wordt een participatie beschouwd als een eigenvermogensinstrument zonder stemrecht naar Nederlands recht. Stemrechten in de coöperatie zijn in handen van de leden van Oikocredit.

De belangrijkste regels die gelden voor de participatie zijn te vinden in de participatievoorwaarden en statuten van Oikocredit. Raadpleeg deze documenten en het prospectus voor meer informatie. Een zorgvuldige lezing van het prospectus, die hier kan worden geraadpleegd, kan niet worden vervangen door deze consumenteninformatie. 

Sluiting van het contract, essentiële prestaties, kenmerken
Door het inschrijvingsformulier voor participaties volledig in te vullen en naar Oikocredit te sturen, verklaart de investeerder dat hij de participatie(s) wil verwerven, op de manier zoals uiteengezet in de participatievoorwaarden.

De overeenkomst tot verkrijging van de participatie(s) komt tot stand op het moment dat Oikocredit het aanbod zoals vermeld op het inschrijvingsformulier voor participaties aanvaardt door de participaties uit te geven en de bevestiging daarvan te versturen.

De investeerder wordt geen lid van de internationale coöperatie Oikocredit door participaties te verwerven of te bezitten. In het bijzonder geven de participaties de investeerder niet het recht om deel te nemen aan of te stemmen in de algemene vergadering van Oikocredit. Oikocredit faciliteert ook geen ontmoetingen van investeerders.

Oikocredit kan, na een besluit van haar Jaarlijkse Algemene Vergadering en met goedkeuring van de Raad van Toezicht, uitkeringen doen in de vorm van dividendbetalingen aan investeerders, in overeenstemming met de relevante bepalingen in de participatievoorwaarden en statuten van Oikocredit. Meer details, in het bijzonder over de aard en berekening van het dividend, zijn te vinden in de participatievoorwaarden en statuten.

Alle vorderingen van een investeerder in participaties zijn in een eventuele insolventieprocedure achtergesteld bij alle huidige en toekomstige verplichtingen van Oikocredit, zoals nader uiteengezet in artikel 4.9 van de participatievoorwaarden.

4. Bijzondere risico’s

Het verwerven van een participatie brengt risico's met zich mee. De risico's worden beschreven in hoofdstuk 1 van het prospectus. De verwezenlijking van deze risico's kan leiden tot de gedeeltelijke of volledige afwezigheid van uitbetalingen of opbrengsten voor de investeerder, en/of tot het volledige verlies van het geïnvesteerde bedrag. De resultaten van Oikocredit in het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Alle investeerders wordt aangeraden om, voordat ze een definitieve investeringsbeslissing nemen, persoonlijk deskundig advies in te winnen met betrekking tot de risico's die gepaard gaan met de investering, hun persoonlijke omstandigheden en financiële situatie en eventuele daaruit voortvloeiende risico's.

5. Belastingen, aankoopprijs en kosten

Dividenden uitgekeerd door Oikocredit zijn niet onderworpen aan bronbelasting in Nederland. Als een investeerder een dividend ontvangt op zijn investering in participaties, wordt het dividend beschouwd als belastbaar inkomen van het jaar waarin het wordt toegekend (ook al wordt het dividend geherinvesteerd).

Investeringen kunnen recht geven op een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 800 euro ontvangen dividenden (bedrag voor aanslagjaar 2024) per persoon of echtgenoot/wettelijk samenwonende partner. Die moeten niet worden aangeven in de belastingaangifte. Indien u in totaal meer dan 800 euro aan dividenden ontvangt, moet u dit zelf aangeven. Op de website van de federale overheidsdienst financiën kan u meer lezen over de vrijstelling van dividenden op (coöperatieve) aandelen.

De vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. De vrijstelling geldt echter niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies. Vennootschappen en/of rechtspersonen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn, hebben geen recht op een vrijstelling op dividend, en betalen 30% roerende voorheffing. De dividenden die door particulieren worden ontvangen en het bovenvermeld grensbedrag van 800 euro overschrijden zullen eveneens onderworpen zijn aan een afzonderlijk tarief van 30%, tenzij de toepassing van de progressieve tarieven voordeliger zou zijn.

Oikocredit raadt alle investeerders aan om deskundig advies in te winnen over hun persoonlijke belastingsituatie en de fiscale gevolgen van een investering in Oikocredit.

De aankoopprijs voor de participatie is de intrinsieke waarde per participatie of de nominale waarde, indien deze lager is. Voor een eerste investering geldt een minimum van 200 euro. Er zijn geen verdere administratieve kosten en vergoedingen.

6. Betaling en uitvoering van contracten

Het inschrijvingsbedrag moet worden overgemaakt op de bankrekening van Oikocredit en binnen de termijn die in het bevestigingsbericht wordt vermeld na ontvangst van een ingevuld inschrijvingsformulier.

De uitgifte van participaties vindt pas plaats na aanvaarding van het inschrijvingsformulier door Oikocredit, volledige ontvangst van de bijbehorende betaling en een besluit van Oikocredit om het verzoek tot uitgifte van participaties te honoreren.

7. Terugkoop van participaties

Een investeerder kan te allen tijde een verzoek tot terugkoop indienen door een volledig ingevuld formulier voor de terugkoop van participaties in te dienen. Een terugkoop van investeringen is steeds naar eigen inzicht van Oikocredit, met inachtneming van de participatievoorwaarden en statuten van Oikocredit. Voor verdere details, in het bijzonder met betrekking tot de berekening van de terugkoopprijs, wordt verwezen naar deze documenten en het prospectus.

De participaties mogen niet worden bezwaard met een pandrecht, vruchtgebruik of enig ander recht of bezwaring.

8. Herroeping

Met betrekking tot de details van het recht tot intrekking wordt verwezen naar het inschrijvingsformulier voor participaties en de investeringsvoorwaarden.

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

Het inschrijvingsformulier voor participaties en elke overeenkomst die op grond van het inschrijvingsformulier voor participaties wordt aangegaan, is uitsluitend onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het inschrijvingsformulier voor participaties en alle overeenkomsten die op grond van het inschrijvingsformulier voor participaties zijn aangegaan, hetzij contractueel of buitencontractueel, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

10. Taal

Deze consumenteninformatie wordt aangeboden in het Nederlands. Alle informatie en andere communicatie wordt bindend verstrekt in het Engels.

11. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Als investeerders een klacht hebben die niet in der minne kan worden geschikt, kunnen ze toegang krijgen tot het Platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie.

12. Bestaan van een garantiefonds of andere compensatieregelingen

In geen enkel land bestaan garantiefondsen of andere compensatieregelingen voor investeerders. Er is met name geen depositogarantie voor de vorderingen van de investeerder die voortvloeien uit de participatie.

13. Geldigheidsduur van de informatie

Deze consumenteninformatie is geldig tot ze uitdrukkelijk wordt gewijzigd.

14. Gedragscode

Oikocredit onderschrijft haar Gedragscode, die hier (in het Engels) kan worden geraadpleegd.