Essentiële informatie voor investeerders

Iedereen die in Oikocredit wenst te investeren, moet kennisnemen van de volgende documenten en informatie, die de relevante voorwaarden voor een investering in Oikocredit bevatten:

 • Participatievoorwaarden: De participatievoorwaarden beschrijven in detail hoe uw investering in Oikocredit zal worden behandeld en wat uw rechten en plichten zijn als investeerder in Oikocredit. 
 • Prospectus: Het prospectus beschrijft onder meer de belangrijkste risico's van investeren in Oikocredit.
 • Statuten: De statuten bevatten, naast andere bepalingen, de kernvoorwaarden van uw investering in Oikocredit en kunnen door Oikocredit worden gewijzigd bij besluit van leden in een Algemene Vergadering.
 • Consumenteninformatie voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten   

Meer belangrijke informatie over investeren vindt u in de onderstaande vragen en antwoorden. Houd er rekening mee dat als een van de volgende vragen en antwoorden afwijkt van de informatie in de bovengenoemde documenten, de hierboven documenten voorrang hebben.

Risico's en gevolgen

 • Is mijn investering veilig?

  Nee, door te investeren in participaties van Oikocredit, investeert u in het eigen vermogen van de organisatie, zonder stemrechten, waaraan aanzienlijke risico's verbonden zijn. Dit impliceert dat de verliezen van Oikocredit worden gedragen door de investeerders. Verder kunnen investeerders hun investering in participaties niet altijd onmiddellijk te gelde maken, ook indien Oikocredit verliezen maakt, omdat ze afhankelijk zijn van het besluit van Oikocredit om participaties terug te kopen. Lees meer onder de vraag 'Als ik in Oikocredit investeer, wat steun ik dan? 

  In het geval van een faillissement wordt uw investering niet beschermd door een depositogarantieregeling of beleggerscompensatieregeling in welk land dan ook. 

  In het geval dat Oikocredit insolvent raakt of wordt geconfronteerd met ontbinding, zal elke vordering in verband met de terugkoop van een participatie een 'achtergestelde vordering' zijn. Dit betekent dat bij een faillissement van Oikocredit investeerders met participaties als laatste worden uitbetaald, na alle schuldeisers (lees meer hierover in Bijlage 3 van de participatievoorwaarden).

 • Wat zijn de risico's van investeren in Oikocredit?

  Een investering in participaties is een investering in het eigen vermogen van Oikocredit en gaat fundamenteel gepaard met aanzienlijke risico's. De kans bestaat dat u lang, en mogelijks zelfs voor onbepaalde duur, zou moeten wachten om geld terug te krijgen en dat u geen of minder geld terugkrijgt dan u hebt geïnvesteerd. De risico's kunnen zelfs leiden tot het volledige verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Daarom is het belangrijk dat u de risico's die gepaard gaan met investeren in participaties kunt dragen.

  Er zijn verschillende andere risico's en factoren, waaronder financiële, niet-financiële en strategische risico's die worden beschreven in hoofdstuk 1 van het prospectus (in het Engels) en in de samenvatting van het prospectus in het Nederlands. Lees meer op de prospectuspagina >

  Belangrijke risico’s omvatten maar zijn niet beperkt tot:

  • Het dividend kan variëren en is niet gegarandeerd.
  • De waarde van de participaties kan dalen tot onder het geïnvesteerde bedrag indien Oikocredit verlies maakt en de kans bestaat dat de investeerder geen geld terugkrijgt.
  • Investeerders kunnen hun investering in participaties niet altijd onmiddellijk te gelde maken, omdat ze afhankelijk zijn van het besluit van Oikocredit om participaties terug te kopen. De terugkoop kan voor onbepaalde duur geschorst worden, hetgeen met name kan gebeuren indien Oikocredit verlies maakt.
  • De instrumenten hebben een achtergesteld karakter, zodat investeerders met participaties bij een faillissement van Oikocredit als laatste worden uitbetaald, na alle schuldeisers.

Hoe investeren?

 • Hoe verloopt een investering in Oikocredit?

  Voordat u stappen onderneemt om in Oikocredit te investeren, moet u de documenten en informatie bovenaan deze pagina lezen.

  Het proces om investeerder bij Oikocredit te worden is als volgt:

  • Meld u aan als investeerder door een Mijn Oikocredit-account aan te maken. Via dit online portaal kunt u uw investering beheren.
  • Wanneer uw account is bevestigd, krijgt u een mail met een activatielink. Via de link in een tweede mail kan u het online inschrijvingsformulier invullen.
  • Vervolgens bezorgt u ons de nodige documenten en informatie die nodig zijn als onderdeel van onze geschiktheids- en identiteitscontroles. Er gebeurt onder andere een validering van uw identiteitsbewijs via ofwel een online videogesprek met een personeelslid van Oikocredit, of een bezoek aan het bijkantoor van Oikocredit in Brussel. Houd er rekening mee dat deze controles enige tijd in beslag kunnen nemen.
  • U ontvangt een welkomstbericht van ons, inclusief uw investerings- en contactnummer dat ook beschikbaar zal zijn in uw Mijn Oikocredit-portaal. In deze kennisgeving delen we ook onze bankgegevens.
  • Schrijf het bedrag dat u wilt investeren over naar de bankrekening van Oikocredit met uw investeringsnummer (beginnend met I-) en “aankoop participaties” in de vrije mededeling.
  • Wanneer uw investering is goedgekeurd: u ontvangt participaties in Oikocredit ter waarde van uw investering en deze zijn zichtbaar in uw Mijn Oikocredit-portaal.

  Oikocredit beoordeelt maandelijks of uitgifteverzoeken gehonoreerd kunnen worden en, na een positieve beoordeling, worden deze maandelijks verwerkt. Voor informatie over de prijs waartegen participaties worden uitgegeven, zie de vraag 'Tegen welke prijs kan ik participaties kopen of terugverkopen?' Het al dan niet uitgeven van participaties en terugverkopen gebeurt altijd naar eigen inzicht van Oikocredit. Lees voor meer informatie over uitgifte en terugkoop Bijlage 2 van de participatievoorwaarden.

  Met een papierloze, online Mijn Oikocredit-account hebt u 24/7 toegang om uw investering te beheren, terwijl u ons helpt kosten en het milieu te sparen. Als u geen online Mijn Oikocredit-account wilt of kunt aanmaken, hebt u nog steeds de mogelijkheid om investeerder te worden door een afdrukbaar formulier aan te vragen per e-mail naar be@oikocredit.be, of per telefoon naar +32 (0)2 213 04 31.

 • Wie kan investeren in Oikocredit?

  Een investering in Oikocredit is mogelijk door elke meerderjarige persoon of organisatie die:

  • inwoner is in een land waar Oikocredit bevoegd is om participaties aan te bieden,
  • de doelstellingen van Oikocredit volledig onderschrijft en dit op verzoek van Oikocredit bevestigt, en
  • voldoet aan de klantenonderzoekseisen en -procedures onder de wetgeving met betrekking tot antiwitwas-, antiterrorisme- en sanctiewetgeving, zoals van toepassing op Oikocredit.
 • Welke informatie en documenten hebt u van mij nodig voor het aanmeldingsproces?

  Dit verschilt op basis van wie van plan is de investering te doen. Documenten die worden gevraagd tijdens onze identiteits- en geschiktheidscontroles moeten geldig en recent zijn en het volgende omvatten:

  Individuele investering:

  • Een ingevuld inschrijvingsformulier
  • Een kopie van uw identiteitskaart. Dit document kan als pdf-bestand of op papier worden verstrekt. Daarna wordt identiteitscontrole uitgevoerd op een van de volgende manieren: via een online sessie waarbij uw identiteitskaart in een videogesprek met een personeelslid van Oikocredit gevalideerd wordt, of door een bezoek aan het bijkantoor van Oikocredit in Brussel, waarbij uw identiteitskaart door een personeelslid van Oikocredit gevalideerd wordt. U zal hierover later verdere instructies krijgen.
  • Een bewijs van adres (bijvoorbeeld een afdruk van uw eID, of een factuur van uw energieleverancier, …)

  Investering voor een organisatie:

  • Een ingevuld inschrijvingsformulier voor organisaties, met daarin onder meer:
  • Eigendomsstructuur - de volgende informatie: een stroomschema van de eigendomsstructuur in de vorm van een grafiek, tabel of tekst, voor zover van toepassing (op papier met briefhoofd, gedateerd en ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger) en een uittreksel uit het jaarverslag (indien beschikbaar).
  • Akte van oprichting/registratie: statuten (indien beschikbaar of vergelijkbare documenten) en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel of vergelijkbaar register (niet ouder dan 3 maanden).
  • Bankbewijs - kopie van een recent bankafschrift met de naam en het adres van uw organisatie en de bankgegevens (niet ouder dan 3 maanden).
  • Bewijs van adres - niet vereist indien opgenomen in een van de bovenstaande.
  • Ingevuld FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) /CRS (Common Reporting Standard) en aangifteformulier uiteindelijke begunstigde
  • Kopieën van identiteitsbewijzen van alle genoemde ondertekenaars uiteindelijke begunstigden, die door Oikocredit gevalideerd worden.

  Organisaties kunnen niet via Mijn Oikocredit investeren. Zij kunnen via dit formulier een investeringsrekening openen, of deze formulieren per e-mail aanvragen via be@oikocredit.be of telefonisch op +32 (0)2 213 04 31.

Kosten en dividenden

 • Hoeveel kost het om te investeren in Oikocredit?

  Er zijn geen administratiekosten verbonden aan het kopen, houden of terugverkopen van participaties in Oikocredit. Hoewel we niet van plan zijn om vergoedingen in rekening te brengen, zijn ze in principe wel toegestaan. Als er ooit vergoedingen worden ingevoerd, zal dit gebeuren in overeenstemming met Belgisch recht en zullen we u daarvan vooraf op de hoogte stellen. 

  U kunt gratis lid worden van Oikocredit België vzw, dat is de Belgische steunvereniging. 

  Lees meer hierover onder de vraag 'Wat zijn de voordelen om lid te worden van de lokale steunvereniging?’. 

 • Wat is de minimale startinvestering?

  Om voor de eerste keer in Oikocredit te investeren, moet u minimaal € 200 investeren (de nominale waarde van één participatie). Als op het moment van uw eerste investering de intrinsieke waarde per participatie lager is dan de nominale waarde, dan moet u nog steeds minimaal € 200 investeren. Dit kan ertoe leiden dat u meer dan één participatie koopt. 

  Extra investeren is mogelijk voor bedragen lager dan de nominale waarde, in welk geval u fracties van participaties ontvangt.  

  Lees meer in de vraag 'Tegen welke prijs kan ik participaties kopen of terugverkopen?’. 

 • Tegen welke prijs kan ik participaties kopen of terugverkopen?

  De prijs waartegen u verdere participaties van Oikocredit kunt kopen, of waartegen u ze kunt terugverkopen, is de intrinsieke waarde per participatie of de nominale waarde, indien deze lager is.

  Wat is de nominale waarde en de intrinsieke waarde?

  • De nominale waarde (€ 200) is de maximale prijs van een participatie. De nominale waarde van elke participatie is vastgelegd in de statuten van Oikocredit en in de participatievoorwaarden.
  • De intrinsieke waarde per participatie beschrijft de waarde van een participatie op de laatste kalenderdag van de maand. Oikocredit bepaalt deze waarde elke maand op basis van een berekening die wordt uitgelegd in Bijlage 1 van de participatievoorwaarden. De intrinsieke waarde wordt hier gepubliceerd.

  Wat betekent dit in de praktijk?

  • Als de intrinsieke waarde per euro participatie hoger is dan € 200, vinden uitgifte en terugkoop alleen plaats tegen € 200, niet tegen de hogere waarde.
  • Als de intrinsieke waarde per participatie lager is dan € 200, en zolang Oikocredit de uitgifte en terugkoop van participaties niet heeft gepauzeerd zodat de participaties niet kunnen worden verhandeld (bijvoorbeeld in het geval van een sterke daling van de intrinsieke waarde per participatie), vindt uitgifte en terugkoop uitsluitend plaats tegen de lagere waarde in euro.

  In het verleden hadden de participaties de volgende intrinsieke waarde, zodat Oikocredit haar investeerders in deze gevallen heeft terugbetaald tegen € 200:

  • 2018: €214,84
  • 2019: €214,41
  • 2020: €210,50
  • 2021: €213,58
  • 2022: €213,95

  Het risico bestaat overminderd dat u minder of niets van uw geïnvesteerde geld terugkrijgt. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat u lang moet wachten voordat u geld terugkrijgt.

  Zie ook de vraag 'Is mijn investering veilig?'.

 • Welk financieel rendement kan ik verwachten van mijn investering?

  Oikocredit heeft als voornaamste doel om sociale impact te creëren voor mensen met een laag inkomen in het Zuiden. We streven er vervolgens naar om investeerders een eerlijk rendement op hun investering te geven.

  De jaarlijkse Algemene Vergadering van de leden van Oikocredit beslist elk jaar over dividenduitkeringen en Oikocredit keert dienovereenkomstig dividenden uit. Investeerders, die geen lid zijn van de internationale coöperatie, hebben geen invloed op dividenduitkeringen.

  Dividenden kunnen variëren en zijn niet zeker. 2% is het maximale dividendbedrag dat Oikocredit ooit voor één jaar heeft uitgekeerd. De afgelopen jaren waren de dividendniveaus 0%, 0,5% en 1%. U kunt recente dividendcijfers vinden in de tabel met het vijfjarenoverzicht in ons laatste jaarverslag.  Het gaat om bruto rendementen die nog onderhevig kunnen zijn aan belastingen (lees meer hierover in 'Zijn er fiscale gevolgen als ik dividend ontvang op mijn investering?').

  Oikocredit zal nooit participaties terugkopen boven hun nominale waarde van € 200. Daarom hoeven investeerders geen extra financieel rendement op hun investering te verwachten als ze participaties tegen nominale waarde hebben gekocht.

  Oikocredit is onder Belgische en Europese regelgeving een erkend ontwikkelingsfonds, waardoor particulieren – onder bepaalde voorwaarden – genieten van een belastingvermindering van 5% van het geïnvesteerde bedrag. Bijvoorbeeld: u investeert dit jaar € 5.000 bij Oikocredit, dan krijgt u een belastingvermindering van € 250.

  Voorwaarden (onderstaande bedragen zijn van toepassing voor aanslagjaar 2024):

  • U investeert minimaal € 410 op jaarbasis bij Oikocredit.
  • De belastingvermindering bedraagt maximaal € 340, wat overeenkomt met een investering van € 6.800. Uiteraard mag u ook hogere bedragen investeren.
  • De investering dient u – behalve bij overlijden – minstens 5 jaar aan te houden. Bij vervroegde terugname zal het ontvangen fiscale voordeel proportioneel worden teruggevorderd bij uw komende belastingaangifte.
  • Dit fiscaal voordeel geldt voor elke particuliere persoon. Zo heeft elk lid van een gezin afzonderlijk recht op dit fiscale voordeel, indien de participaties op zijn/haar persoonlijke naam zijn uitgegeven.

  Elk jaar opnieuw kan u uw nieuwe investeringen op uw belastingaangifte in mindering brengen. De belastingvermindering op investeringen in erkende ontwikkelingsfondsen wordt opgenomen onder het vak X, nummer II, letter N, code 1323(-35) of 2323(-35). Wie recht heeft op bovenvermelde belastingvermindering zal in het voorjaar de nodige gegevens ontvangen om deze belastingvermindering in de belastingaangifte in te vullen.

  We raden aan om in voorkomend geval een belastingadviseur te raadplegen voor advies over bovenvermelde belastingvermindering en de toepassingsvoorwaarden ervan.

 • Als ik een dividend ontvang, kan ik het dan herinvesteren?

  Ja, u kunt kiezen of u het dividend wilt herinvesteren in participaties of fracties van participaties van Oikocredit, wilt laten uitbetalen of wilt schenken. U kunt uw keuze om uw dividend voor een bepaald jaar te ontvangen schriftelijk of per mail aan ons doorgeven tot 1 juni van het volgende jaar. Als u geen keuze hebt gemaakt, zullen we het dividend voor u herinvesteren. Dividenden die worden geherinvesteerd zullen evenwel belastbaar zijn in het jaar waarin ze geacht worden te zijn toegekend (d.i. het jaar waarin de dividenden worden geherinvesteerd). 

 • Zijn er fiscale gevolgen als ik dividend ontvang op mijn investering?

  De dividenden die aan belasting onderworpen zijn, zullen niet aan bronbelasting onderworpen zijn (zolang er geen Belgische tussenpersoon betrokken is bij de betaling of toekenning van de dividenden), maar ze zullen aangegeven moeten worden als roerende inkomsten in uw jaarlijkse belastingaangifte voor het jaar waarin ze werden toegekend door Oikocredit (ook al werden de dividenden geherinvesteerd).

  Particulieren kunnen genieten van een vrijstelling van belasting op de eerste schijf van 833 euro ontvangen dividenden (bedrag voor inkomstenjaar 2024, aanslagjaar 2025) per persoon of echtgenoot/wettelijk samenwonende partner. Deze dividenden moeten niet worden aangeven in de belastingaangifte (tenzij in het geval waarin er roerende voorheffing werd ingehouden en deze wordt teruggevraagd via de aangifte). Indien u in totaal meer dan 833 euro aan dividenden ontvangt, moet u dit zelf aangeven. Op de website van de federale overheidsdienst financiën kan u meer lezen over de vrijstelling van dividenden op (coöperatieve) aandelen.

  De vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. De vrijstelling geldt echter niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies. Vennootschappen en/of rechtspersonen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn, hebben geen recht op een vrijstelling op dividend, en betalen 30% roerende voorheffing. De dividenden die door particulieren worden ontvangen en het bovenvermeld grensbedrag van 833 euro overschrijden zullen eveneens onderworpen zijn aan een afzonderlijk tarief van 30%, tenzij de toepassing van de progressieve tarieven voordeliger zou zijn.

  Dividenden uitgekeerd door Oikocredit zijn niet onderworpen aan bronbelasting in Nederland. Er is dus geen risico op dubbele belasting (zolang de wetgeving in Nederland ongewijzigd blijft).

 • Welke fiscale voordelen in België zijn van toepassing op een investering in Oikocredit?

  Oikocredit is onder Belgische en Europese regelgeving een erkend ontwikkelingsfonds, waardoor particulieren onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvermindering van 5% van het geïnvesteerde bedrag (onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen). 
  Lees meer hierover bij de vraag ‘Welk financieel rendement kan ik verwachten van mijn investering?’ 

  Verder geldt voor particulieren een vrijstelling van roerende voorheffing op dividend.
  Lees meer hierover bij de vraagZijn er fiscale gevolgen als ik dividend ontvang op mijn investering?’

 • Als ik mijn investering in participaties verkoop, moet ik daar dan belasting op betalen?

  Er kunnen vermogenswinsten of -verliezen ontstaan bij de terugbetaling van uw investering in Oikocredit. Dit hangt af van het feit of de terugkoopprijs van de participatie lager of hoger is dan het bedrag dat u hebt betaald toen u de participatie kocht.

  We raden aan om in voorkomend geval een belastingadviseur te raadplegen voor vragen over kapitaalwinsten en -verliezen.

Uw investering beheren

 • Kan ik mijn investering online beheren?

  Ja. Als u als individu investeert, raden we u aan om ons Mijn Oikocredit-portaal te gebruiken om uw investering online te beheren.

  Log nu in op uw account >

  Hebt u al eerder geïnvesteerd, maar hebt u nog geen online Mijn Oikocredit-account?

  Vraag hier toegang aan >

 • Wat als ik mijn investering wil verhogen?

  Na uw eerste investering kunt u op elk moment en voor elk bedrag extra investeren in participaties. Lees hier meer >

  Oikocredit beoordeelt maandelijks of uitgifteverzoeken gehonoreerd kunnen worden en, na een positieve beoordeling, worden deze maandelijks verwerkt. U ontvangt hierna een bevestiging en uittreksel uit het register.

  Het al dan niet uitgeven van participaties gebeurt altijd naar eigen inzicht van Oikocredit.

  Lees voor meer informatie over uitgifte onze participatievoorwaarden (Bijlage 2).

 • Wat als ik mijn investering terug wil?

  Om een deel van of uw gehele investering terug te kopen, kunt u een terugkoopverzoek indienen in Mijn Oikocredit. Als u geen Mijn Oikocredit-account kunt aanmaken, kunt u een afdrukbaar aanvraagformulier voor terugkoop aanvragen via be@oikocredit.be.

  Oikocredit beoordeelt maandelijks of terugkoopverzoeken gehonoreerd kunnen worden en, na een positieve beoordeling, worden deze maandelijks verwerkt. De terugbetaling gebeurt rond de 10e van de maand volgend op uw vraag tot terugbetaling.

  De terugkoop van investeringen gebeurt altijd naar eigen inzicht van Oikocredit.

  Lees voor meer informatie over terugkoop Bijlage 2 van de participatievoorwaarden.

  U kan uw investering in participaties dus niet altijd onmiddellijk te gelde maken, omdat u afhankelijk bent van het besluit van Oikocredit om participaties terug te kopen. Lees meer over de risico's in de vraag 'Is mijn investering veilig?'

 • Ik heb geld naar Oikocredit gestuurd, maar ik ben van gedachten veranderd en wil niet langer investeren. Kan ik mijn geld terugkrijgen?

  Ja, als u als individu (of gemeenschappelijk met een ander individu) investeert, hebt u het recht om uw aanvraag voor de uitgifte van participaties in te trekken. Dit kan tot en met de 14e kalenderdag na de datum waarop u de bevestiging van de uitgifte van de participaties hebt ontvangen. Breng ons schriftelijk op de hoogte van uw intrekking via be@oikocredit.be of per brief. 

  Als u zich na deze periode van 14 dagen bedenkt, kunt u een terugkoopverzoek indienen in Mijn Oikocredit of via het afdrukbare aanvraagformulier voor terugkoop dat u kan aanvragen via be@oikocredit.be. De terugkoop van investeringen gebeurt altijd naar eigen inzicht van Oikocredit.

  De publicatie van een aanvulling op het prospectus in overeenstemming met artikel 23 van de prospectusverordening doet tevens een intrekkingsrecht ontstaan, hetgeen de mogelijkheid geeft aan investeerders om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de publicatie van die aanvulling in te trekken, op voorwaarde dat de belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid zich voordeed of geconstateerd werd vóór de afsluiting van de aanbiedingsperiode of de levering van de effecten, naargelang wat het eerst plaatsvindt.

 • Kan ik mijn investering aan iemand anders overdragen?

  Ja, mits het akkoord van Oikocredit en zolang die persoon al een bestaande investeerder is of volgens de identiteits- en geschiktheidscontroles van Oikocredit in aanmerking komt om participaties te houden. Om een of meer participaties over te dragen, moet u een aanvraagformulier voor overdracht indienen. Dat kan u hier downloaden of aanvragen via be@oikocredit.be. Als de persoon aan wie u uw investering wilt overdragen nog geen investeerder is, zal Oikocredit schriftelijk aan de persoon bevestigen of hij/zij aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, starten we het proces om hem/haar in te schrijven als investeerder.

 • Kan ik voor iemand anders investeren, bijvoorbeeld als geschenk?

  U kunt vragen om (een deel van) uw investering over te dragen aan iemand anders. Zie het antwoord op de vraag 'Kan ik mijn investering aan iemand anders overdragen?’. Het is niet mogelijk om voor een andere investeerder bij Oikocredit een investering te doen, omdat we slechts één referentiebankrekening kunnen accepteren voor elke investering. 

 • Kunnen kinderen investeerder worden?

  Om in Oikocredit te investeren moet u minstens 18 jaar oud zijn. Bij Oikocredit kunnen investeerders echter een investering op hun eigen naam openen en deze symbolisch toewijzen aan een minderjarige.  

  Bij de tenaamstelling van de participaties, wordt de naam van het kind symbolisch vermeld. De persoon die de participaties heeft gekocht blijft eigenaar van de investering.  

  Wanneer de aangewezen minderjarige 18 wordt, kan het wettelijke eigendom van de investering worden overgedragen, op voorwaarde dat de geschiktheids- en identiteitscontroles positief zijn.

 • Kan ik een samen met iemand anders investeren?

  Ja, twee personen die minstens 18 jaar oud zijn, in hetzelfde land wonen en een gemeenschappelijke bankrekening hebben, kunnen samen in Oikocredit investeren. Oikocredit gaat er bij gemeenschappelijke investeringen vanuit dat elke investeerder de uitdrukkelijke toestemming heeft van de andere investeerder om ten opzichte van Oikocredit individueel op te treden namens de gemeenschappelijke investeerders.

  Opgelet: met een gemeenschappelijke investering kan u niet genieten van de in België geldende fiscale voordelen voor investeringen in een ontwikkelingsfonds.

  Wil u gemeenschappelijk investeren? Contacteer ons via be@oikocredit.be of telefonisch op +32 (0)2 213 04 31 om een inschrijvingsformulier aan te vragen.

Andere veelgestelde vragen

 • Wanneer ik investeer in Oikocredit, wat steun ik dan?

  Oikocredit is opgericht in 1975. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in Amersfoort, Nederland. In België is Oikocredit sinds 1984 actief, maar eerst onder de naam VOOC (Vlaamse Oecumenische Ontwikkelingscoöperatie).

  Als coöperatie heeft Oikocredit lidorganisaties over de hele wereld.

  Als u in Oikocredit investeert, koopt u een eigenvermogensinstrument zonder stemrechten naar Nederlands recht, een participatie genaamd. Stemrechten in Oikocredit zijn in handen van onze lidorganisaties.

  Met geld dat bij onze investeerders is opgehaald, verstrekt Oikocredit leningen, kapitaalinvesteringen en capaciteitsopbouw aan organisaties die producten en diensten aanbieden om te voorzien in de behoeften van mensen en gemeenschappen met een laag inkomen. We noemen deze organisaties onze 'partners'.

  Onze partners creëren mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen om hun inkomen, spaargeld en verzekeringsdekking te verhogen, sterkere bedrijven op te zetten en toegang te krijgen tot middelen om te investeren in een duurzame toekomst voor henzelf en hun familie.

  Als investeerder maakt u deel uit van onze wereldwijde gemeenschap van investeerders die hun geld op een positieve manier willen gebruiken. U kunt ook gratis lid worden van onze ondersteunende vereniging in België. Zij brengt investeerders samen en informeert over het werk van Oikocredit en haar partners. De ondersteunende vereniging promoot samen met Oikocredit ook onderwijs over duurzame ontwikkeling en faciliteert de betrokkenheid van de investeerders bij Oikocredit en de dialoog met anderen. Lees meer onder de vraag 'Wat zijn de voordelen om lid te worden van de lokale ondersteunende vereniging?’.

 • Is Oikocredit een gereguleerde financiële instelling?

  Neen, Oikocredit heeft geen vergunning als bank of als gereguleerd fonds omdat we geen van beide zijn. Onze activiteiten staan niet onder toezicht van de Nederlandse financiële toezichthouder (AFM) of andere financiële toezichthouders. 

 • Kan ik de partners kiezen die Oikocredit steunt?

  Nee. De lokale deskundigen en het management van Oikocredit kiezen de partners die we steunen.  

  We bieden financiering en capaciteitsopbouw aan partners in meer dan 30 landen en in verschillende sectoren, waaronder financiële inclusie, landbouw en hernieuwbare energie. 

  Overwegingen bij het kiezen van partners zijn onder andere hoe we de meeste impact kunnen maken met het geld van onze investeerders en het spreiden van risico's voor onze investeerders.

 • Wat zijn de voordelen om lid te worden van de lokale ondersteunende vereniging?

  Als investeerder in Oikocredit kunt u ook gratis lid worden van Oikocredit België vzw, dat is de Belgische steunorganisatie van Oikocredit. De steunorganisatie is lid van Oikocredit en wil een bewustzijn creëren voor de noodzaak tot verandering en het proces van sociale verandering stimuleren. Als lid van de ondersteunende vereniging zet u zich ook in voor een rechtvaardigere toekomst - vanaf vandaag.

  Als lid van de steunvereniging wordt u ook uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering van Oikocredit België vzw. Daar krijgt u informatie over de activiteiten van de vereniging en kun u deze mede vormgeven door uw stemrecht als lid van de vzw.

 • Wat als ik een klacht heb?

  We proberen u altijd de best mogelijke dienstverlening te bieden. Als u niet tevreden bent met uw ontvangen dienstverlening, kunt u altijd contact met ons opnemen:

  Belgisch kantoor:

  • E-mail: be@oikocredit.be 
  • Telefoonnummer: +32 (0)2 213 04 31v
  • Postadres: Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
 • Wat als ik het antwoord op mijn vraag niet kan vinden?

  Neem gerust contact met ons op met uw vraag. 

U wil graag impact creëren met uw geld?

Investeer vandaag in Oikocredit