Belangrijke juridische informatie

Over Oikocredit International (hierna "wij" genoemd) 

Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit International" of “Oikocredit”) is een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid naar Nederlands recht, opgericht in 1975.  

Oikocredit International is ingeschreven bij het Nederlandse handelsregister onder nummer 31020744.  

Oikocredit International heeft haar hoofdkantoor te Berkenweg 7, 3818 LA, Amersfoort, Nederland.  

Het postadres is: Postbus 2136, 3800 CC Amersfoort, Nederland.  

E-mail: info@oikocredit.org. 

Tel.: + 31 33 4224040. 

Btw-nummer: NL005798966B01 

De contactgegevens van het kantoor in België zijn:  

Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel  
E-mail: be@oikocredit.be 
Tel: +32 (0)2 213 04 31 

Oikocredit is een sociaal investeerder en wereldwijde coöperatie met meer dan vier decennia ervaring met als doel het bevorderen van duurzame ontwikkeling door het verstrekken van leningen, aandeleninvesteringen en ondersteuning bij capaciteitsopbouw aan partners. De missie van de coöperatie is om iedereen uit te dagen om verantwoord te investeren. Het biedt financiële diensten en ondersteunt organisaties om op een duurzame manier de kwaliteit van leven van mensen of gemeenschappen met een laag inkomen te verbeteren. Het investeringskapitaal van Oikocredit International is afkomstig van haar leden, waaronder kerken, kerkelijke organisaties, alsmede van niet-leden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie over Oikocredit. Het vormt geen aanbeveling om een participatie in Oikocredit te kopen of te verkopen. Het prospectus is het voornaamste document voor de investering. Het prospectus, eventuele aanvullingen op het prospectus en de samenvatting van het prospectus zijn hier te vinden. De participatievoorwaarden en de statuten vindt u hier. 

Het prospectus is goedgekeurd voor gebruik in verband met een aanbieding door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), als bevoegde autoriteit in Nederland onder de Verordening (EU) 2017/1129 (de Prospectusverordening) en is ook genotificeerd aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voor gebruik in verband met een aanbieding in België. De AFM heeft het prospectus alleen goedgekeurd omdat het voldoet aan de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie die de Prospectusverordening stelt. Een dergelijke goedkeuring mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de uitgever of van de kwaliteit van de effecten die het voorwerp uitmaken van het prospectus. Beoogde investeerders, voordat zij een beslissing nemen om te investeren, dienen het prospectus te lezen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de participaties te investeren volledig te begrijpen. Investeerders moeten zelf beoordelen over de wenselijkheid om in de participaties te investeren. De verspreiding van het prospectus kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. 

Investeerders worden er uitdrukkelijk op gewezen dat een investering in Oikocredit bepaalde risico's met zich meebrengt. Investeerders moeten de inhoud van het prospectus lezen en zorgvuldig doornemen. Alvorens een investeringsbeslissing te nemen, dient elke potentiële investeerder zijn of haar eigen financiële, juridische of fiscale adviseurs te raadplegen. 

Redactionele verantwoordelijkheid voor deze website 

Afdeling Communicatie, Oikocredit International, Postbus 2136, 3800 CC Amersfoort, Nederland. E-mail: communication@oikocredit.org. Tel.: + 31 33 4224040 

Intellectueel eigendom 

Oikocredit is een geregistreerd handelsmerk van Oikocredit. Alle inhoud en materialen op de website, inclusief copyright, zijn eigendom van Oikocredit en mogen nooit worden gebruikt voor commerciële of publieke doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oikocredit. 

Over deze website 

Op deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing, die bindend zijn overeengekomen in de relatie tussen de gebruiker en ons wanneer deze website wordt bezocht. 

Alleen Oikocredit International is verantwoordelijk voor de inhoud van haar website, maar niet andere derden die op deze website of in deze gebruiksvoorwaarden worden genoemd. 

De informatie is met grote zorg door ons samengesteld. We doen er alles aan om altijd actuele informatie te verstrekken. Vanwege het vrije karakter van de inhoud van deze website zijn wij alleen aansprakelijk voor de inhoud van deze website in het geval van lichte nalatigheid als wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers een zogenaamde hoofdverplichting schenden (d.w.z. een verplichting waarvan de naleving essentieel is voor de uitvoering van dit gebruikscontract van de website en op de naleving waarvan de gebruiker mocht vertrouwen) of een verwonding van leven, lichaam of gezondheid. Anders zijn we alleen aansprakelijk in het geval van opzet of grove nalatigheid door onze eigen schuld of de schuld van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers. Met uitzondering van opzettelijke handelingen zijn we alleen aansprakelijk voor typische en voorzienbare schade. 

Deze website is alleen bedoeld voor online gebruik. De informatie hierin mag alleen door ons worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Neem voor toestemming contact op met ons bovenstaande adres. 

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken toestemming te verlenen en in te trekken voor het gebruik van deze website. 

De informatie hierin en uw gebruik ervan kunnen onderworpen zijn aan bepaalde wettelijke of andere voorwaarden, bepalingen of beperkingen. Elk gebruik van deze informatie moet voldoen aan de voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn op de plaats van gebruik. 

Deze website en de inhoud ervan is uitdrukkelijk niet bestemd voor personen die op grond van hun nationaliteit of verblijfplaats volgens de geldende wetgeving geen toegang hebben tot deze informatie. 

We behouden ons het recht voor om de respectieve gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen aan technische of wettelijke ontwikkelingen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank en geschillenbeslechting 

Op het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze website ontstaan, zullen worden beslecht door de rechtbanken van Nederland.  

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres vindt u hierboven onder "Over Oikocredit International". 

Oikocredit International is niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.