Belangrijke juridische informatie

Oikocredit in België

De Belgische tak van Oikocredit bestaat uit een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, Oikocredit-be cvso. Alle aandelen die u koopt van Oikocredit-be worden belegd in Oikocredit Internationaal. Oikocredit beheert in België ook een vzw (Oikocredit-be vzw). Deze vzw geeft bekendheid aan het werk van Oikocredit in België. Dit doet ze door onder andere het verzorgen van presentaties en het uitgeven van promotiematerialen, persberichten en (gratis) advertenties. Naast activiteiten om de algemene naamsbekendheid van Oikocredit te vergroten geeft de vzw informatie over de mogelijkheden om geld te beleggen in Oikocredit-be en verzorgt zij marketingactiviteiten namens Oikocredit-be.

Over Oikocredit-be

Oikocredit-be is de Belgische tak van Oikocredit Internationaal. Het is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. De vennootschap werd opgericht in 1985 te Antwerpen onder nummer BE 0427.441.386.

Het kantoor van Oikocredit-be is gevestigd in de Huidevettersstraat 165 in 1000 Brussel.

Over Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.

Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit International"), is een coöperatieve vereniging, opgericht in 1975 in Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland in Amersfoort onder nummer 31020744.

Het hoofdkantoor van Oikocredit International is gevestigd aan de Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort, met als postadres: postbus 2136, 3800 CC Amersfoort. E-mailadres: info@oikocredit.org, telefoonnummer : 033 4224040.

Het investeringskapitaal van Oikocredit International is afkomstig van leden, waaronder kerken, kerkelijke organisaties en steunverenigingen of vennootschappen zoals Oikocredit-be. Dit zijn zelfstandige juridische eenheden die in diverse landen gevestigd zijn.

Handelsmerk

"Oikocredit" is een geregistreerd handelsmerk van Oikocredit International.

Over investeren in Oikocredit-be

Investeren in Oikocredit doet u in België door aandelen te kopen van de coöperatieve vennootschap Oikocredit-be. Hierdoor wordt u automatisch aandeelhouder van de coöperatieve vennootschap Oikocredit-be. De aandelen hebben een nominale waarde van €50.

U kan aandelen aankopen en verkopen gedurende het gehele jaar.

Elke investering brengt risico's met zich mee. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Omdat alle aandelen die u koopt van Oikocredit-be worden belegd in Oikocredit Internationaal, zijn de risico’s die worden gelopen door Oikocredit International indirect ook van toepassing op Oikocredit-be.

Inschrijvingen op aandelen moeten gebeuren op basis van alle informatie die u kan vinden in de informatienota die ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel en hier gratis kan worden geraadpleegd.

Informatie over investeringen door Oikocredit International

Oikocredit International investeert het grootste deel van haar gelden in ondernemingen die gericht zijn op armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Beleggers in Oikocredit-be worden uitdrukkelijk gewezen op de risico’s die per definitie verbonden zijn aan investeringen en dienen bereid te zijn het risico van eventuele verliezen te aanvaarden.

Over deze website

De informatie op deze website is alleen bestemd voor informatiedoeleinden. De informatie is zorgvuldig geproduceerd door Oikocredit-be. Wij streven te allen tijde naar het produceren van accurate informatie.

Oikocredit-be kan de feitelijke juistheid, volledigheid of duidelijkheid van de gegeven informatie niet volledig garanderen en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of ontbrekende informatie op deze website noch voor geleden schade als gevolg van het gebruik van deze informatie.

De informatie en het gebruik ervan kan mogelijks worden onderworpen aan bepaalde statutaire of andere bepalingen, regelingen of beperkingen. Elk gebruik van deze informatie moet in overeenstemming zijn met de bepalingen zoals die gelden in het land waarin zij worden gebruikt.

Geldende wettelijke bepalingen en jurisdictie

Het gebruik van deze website valt onder de Belgische wetgeving. Enig conflict resulterend uit het gebruik van deze website zal onder Belgisch recht worden opgelost.

Geen van de informatie die wordt gepubliceerd of ter beschikking gesteld via deze website mag ter beschikking worden gesteld in jurisdicties waar andere regelingen en bepalingen van kracht zijn en waar het ter beschikking stellen of publiceren van deze informatie niet in overeenstemming is met de daar geldende wettelijke bepalingen.


Disclaimer Oikocredit-be

Informatie en gegevens

De informatie die op deze website wordt verstrekt is gratis en alleen bestemd om u te informeren. Er wordt geen enkele garantie gegeven ten aanzien van de inhoud van deze website. Oikocredit-be is niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website. Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar andere internetsites en services die niet door de Oikocredit-be worden beheerd. Oikocoredit-be onderschrijft daarop voorkomende informatie en services niet en aanvaardt hiervoor op generlei wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Wij nemen maatregelen volgens de huidige stand der techniek om de veiligheid van uw gegevens op onze website te waarborgen. Wij wijzen u er echter op dat internet een open karakter heeft, waardoor gegevens terecht kunnen komen op onvoldoende beveiligde netwerken en dan toegankelijk zijn voor en gebruikt kunnen worden door anderen dan voor wie de gegevens zijn bestemd.
Informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen. Oikocredit-be kan echter niet garanderen dat de informatie en verwijzingen op deze website altijd juist en volledig zijn. Aan deze website kunnen impliciet of expliciet geen rechten worden ontleend. Oikocredit-be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie of aanbevelingen die deze website bevat. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Schade en defecten

Oikocredit-be is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze website zouden kunnen ontstaan, tenzij de schade het gevolg is van opzet door of grove schuld van Oikocredit-be.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website en het daarop geplaatste materiaal op deze website, waaronder de teksten, beeld- en geluidsmateriaal, lay-out, software en andere materialen, berusten bij Oikocredit-be of haar licentiegevers. Deze website en het materiaal op de website mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt, gereproduceerd, heruitgegeven, doorgestuurd of gedistribueerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oikocredit-be uitgezonderd het downloaden, weergeven en printen van een privékopie voor niet-commercieel eigen gebruik.

Wettelijke beperkingen

De informatie op de website ontslaat de ontvanger niet van de noodzaak zijn of haar eigen inzicht aan te wenden in het nemen van investeringsbeslissingen.