Tegen welke prijs zal ik in het nieuwe model participaties kunnen kopen of verkopen?

Uitgiftebedrag

Elke participatie wordt uitgegeven tegen de nominale waarde (200 euro), of de intrinsieke waarde per participatie indien deze lager is. Dit betekent dat als de intrinsieke waarde per participatie gelijk is aan of hoger is dan 200 euro, het uitgiftebedrag 200 euro is. Als de intrinsieke waarde per participatie lager is dan 200 euro, is het uitgiftebedrag de lagere intrinsieke waarde per participatie.

Ook voor aandelen van Oikocredit België is uitgifte onder de nominale waarde (50 euro) mogelijk. Door deze mogelijkheid beschikt het Bestuur over een groter instrumentarium om in moeilijke tijden te reageren en de coöperatie en haar investeerders te beschermen.

Voor meer informatie over de intrinsieke waarde en de berekening ervan, zie verder: "Wat is de intrinsieke waarde per participatie en hoe wordt deze bepaald?".

Terugbetalingsbedrag

Ook de manier waarop de terugbetalingsprijs in het nieuwe model wordt vastgesteld, blijft ongewijzigd ten opzichte van die van aandelen van Oikocredit België. Oikocredit Internationaal zal investeerders terugbetalen tegen de intrinsieke waarde per participatie. Als de intrinsieke waarde per participatie gelijk is aan of hoger is dan de nominale waarde van 200 euro, dan vindt terugbetaling plaats tegen de nominale waarde van 200 euro.

Hoewel Oikocredit investeerders in het verleden nooit tegen een lagere prijs dan de nominale waarde heeft terugbetaald, was dat wel altijd mogelijk en liepen investeerders altijd het risico minder geld terug te krijgen dan ze hadden geïnvesteerd . In het nieuwe model blijft dit ongewijzigd.

Voorbeelden van berekeningen van uitgifte- en terugbetalingsbedrag

Scenario intrinsieke waarde boven nominale waarde 

 

Scenario intrinsieke waarde onder nominale waarde 

Uitgiftebedrag

De aandeelhouder Koen Janssens verhoogde zijn investering met 1000 euro. De intrinsieke waarde van de participatie werd vastgesteld op 212 euro en daarom werd het uitgiftebedrag bepaald op 200 euro per participatie (de nominale waarde). Na de positieve beslissing van Oikocredit Internationaal over de uitgifte en terugbetaling van participaties zal aandeelhouder Janssens 5 participaties ontvangen. 

Meneer Janssens heeft een investering gedaan voor 1000 euro. De intrinsieke waarde van de participatie werd vastgesteld op 176 euro. Het uitgiftebedrag is bijgevolg vastgesteld op 176 euro per participatie. Na de positieve beslissing van Oikocredit Internationaal over de uitgifte en terugbetaling van de participaties zal aandeelhouder Janssens 5,68 participaties ontvangen.

Terugbetalingsbedrag 

Mevrouw Peeters heeft een verzoek om terugbetaling van 750 euro ingediend. Deze aandeelhouder bezit 21,3 participaties. De intrinsieke waarde van een participatie in euro is vastgesteld op 212 euro. De terugbetalingsprijs is bijgevolg vastgesteld op 200 euro per participatie (de nominale waarde). Na de positieve beslissing van Oikocredit Internationaal over de uitgifte en terugbetaling van de participaties, zal Oikocredit Internationaal 750 euro betalen aan aandeelhouder Peeters, ervan uitgaande dat er geen belastingen moeten worden ingehouden. Haar investering zal met 3,75 participaties worden verminderd en zal nog 17,55 participaties bedragen. 

De aandeelhouder, mevrouw Peeters, heeft een verzoek om terugbetaling van 750 euro ingediend. Deze aandeelhouder bezit 21,3 participaties. De intrinsieke waarde van de participatie in euro is vastgesteld op 176 euro. De terugbetalingsprijs is bijgevolg vastgesteld op 176 euro per participatie. Na de positieve beslissing van Oikocredit Internationaal over de uitgifte en terugbetaling van de certificaten zal Oikocredit Internationaal 750 euro betalen, ervan uitgaande dat er geen belastingen moeten worden ingehouden. Haar investering zal met 4,26 participaties worden verminderd en zal nog 17,04 participaties bedragen.

Wat is de intrinsieke waarde per participatie en hoe wordt deze bepaald? 

De intrinsieke waarde beschrijft de waarde van een participatie op de laatste kalenderdag van de maand. De intrinsieke waarde per participatie wordt in vier stappen berekend:

  1. Bepaling van het "totale investeringsbedrag" door vermenigvuldiging van het aantal uitstaande participaties per valuta, met de nominale waarde en met de wisselkoers ten opzichte van de euro (verkregen van Bloomberg op de laatste kalenderdag van de maand). Dit levert het totale investeerdersbedrag in euro op.
  2. Bepaling van de "intrinsieke waarde" van Oikocredit Internationaal door het bedrag van de niet-aandelenverplichtingen af te trekken van het bedrag van de totale activa. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de balans van Oikocredit op de laatste kalenderdag van elke maand.
  3. Bepaling van het "intrinsieke waarde quotiënt" door de intrinsieke waarde van Oikocredit Internationaal (uit stap 2) te delen door het totale investeringsbedrag (uit stap 1). Dit quotiënt vertelt ons hoeveel cent er beschikbaar is voor elke euro in het totale investeringsbedrag. Als het quotiënt hoger is dan 1, volgt daaruit dat de intrinsieke waarde per participatie boven de nominale waarde ligt. Als dat het geval is, vinden uitgifte en terugbetaling plaats tegen de nominale waarde. 
  4. Bepaling van de exacte intrinsieke waarde van de in elke valuta uitgegeven participaties door vermenigvuldiging van het quotiënt van de intrinsieke waarde met de nominale waarde van de participatie.