Missie en visie

VISIE

Een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld en iedereen de mogelijkheid heeft eigen keuzes te maken om een waardig bestaan op te bouwen. 

MISSIE

Oikocredit spoort iedereen aan verantwoord te beleggen. Oikocredit verstrekt financiële diensten en ondersteunt organisaties om het leven van mensen of gemeenschappen met een laag inkomen duurzaam te verbeteren.

WAARDEN

Alle mensen zijn gelijk. Oikocredit kijkt bij het verstrekken van krediet niet naar geloofsovertuiging, levensvisie, leeftijd of sekse. Het gaat ons om het versterken van menswaardigheid. Wel is de meerderheid van onze eindklanten vrouw. Dat heeft te maken met het feit dat onder vrouwen de grootste armoede heerst en dat zij bovendien vaak verantwoordelijk zijn voor hun hele gezin of familie. 

DELEN

Een ongelijke verdeling van welvaart en macht leidt tot conflicten. Alleen wanneer mensen bereid zijn te delen, samen te werken en elkaar te respecteren zal de wereld rechtvaardiger en vreedzamer kunnen worden. Oikocredit biedt de mogelijkheid om zinvol te delen.

INTEGRITEIT

Onderling respect wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid en transparantie. Oikocredit geeft volledige openheid over haar kredietoperaties, haar status als sociaal-ethisch investeringsintrument en haar investeringsbeleid. Een gedragscode voor iedereen die betrokken is bij de beleidvorming van Oikocredit waarborgt die openheid.