Resultaten voor 2023: Oikocredit is ambitieus om meer te bereiken

Resultaten voor 2023: Oikocredit is ambitieus om meer te bereiken

AR2023 cover page.png11 april 2024

Oikocredit heeft vandaag haar jaarverslag over 2023 gepubliceerd, inclusief de geconsolideerde jaarrekening.

De coöperatie rapporteert positief over de implementatie van haar strategie voor 2022-2026 en het nieuwe model voor het aantrekken van kapitaal, de groei van de portefeuille voor ontwikkelingsfinanciering en de realisatie van een bescheiden positief financieel resultaat, terwijl tegelijkertijd een opmerkelijke sociale impact wordt gerealiseerd.

Hoogtepunten van het resultaat

  • Geconsolideerd nettoresultaat: € 1,6 miljoen (2022: € 8,5 miljoen)
  • Totaal geconsolideerde activa: € 1.156,9 miljoen (2022: € 1.253,8 miljoen)
  • Totaal leden- en beleggerskapitaal: € 1.000,8 miljoen (2022: € 1.110,7 miljoen)
  • Nettoliquiditeit als % van het balanstotaal: 11,3% (2022: 23,9%)
  • Intrinsieke waarde per aandeel: € 214,03 (2022: € 211,79)
  • Ontwikkelingsfinancieringsportefeuille: € 1.084,7 miljoen (2022: € 1.007,2 miljoen)
  • 540 partners in 52 landen (2022: 519 partners in 55 landen)
  • 85 huidige en potentiële partners die gebruik maken van € 1,0 miljoen aan capaciteitsopbouw (2022: 67; € 0,6 miljoen)
  • 48.200 individuele en institutionele investeerders (2022: 56.300)
  • Voorgesteld dividendrendement: 0,5% (2022: 0,5%)

Verwezenlijking van onze transitiedoelstellingen

Oikocredit is 2023 goed doorgekomen en heeft met succes twee belangrijke transities doorgevoerd: ons eerste volledige jaar van uitvoering van de gemeenschapsgerichte strategie 2022-2026 en de vervanging van aandelen door participaties als het nieuwe beleggingsproduct in de meeste landen waar we kapitaal aantrekken.

De coöperatie realiseerde groei in haar portefeuille van ontwikkelingsfinanciering in de vorm van krediet en aandelen; genereerde een klein positief netto financieel resultaat; verhoogde het aantal klanten voor financiële inclusie, vrouwen, kleine boeren en plattelandsgemeenschappen dat via partnerschappen werd bereikt; ondersteunde de levering van schone hernieuwbare energie aan meer huishoudens; bouwde haar gemeenschapsgerichte portefeuille uit; en ondersteunde partners bij het verbeteren van hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG).

Externe wereldwijde en regionale factoren zoals oorlog, klimaatverandering, natuurrampen, sociaaleconomische onrechtvaardigheid, politieke onrust, toenemende extreme armoede en rijkdom, en het begin van hoge inflatie en hoge rentetarieven maakten het jaar uitdagend.

Investeren voor sociale impact: onze portefeuille ontwikkelingsfinanciering

De krediet- en aandelenportefeuille van Oikocredit groeide naar € 1.084,7 miljoen in 2023 (van € 1.007,2 miljoen in 2022). Financiële inclusie, de grootste focussector van de coöperatie, steeg naar € 833,4 miljoen (2022: € 767,9 miljoen), landbouw naar € 185,8 miljoen (2022: € 175,7 miljoen) en duurzame energie naar € 58,6 miljoen (2022: € 56,0 miljoen). De nieuwe gemeenschapsgerichte portefeuille voor het opbouwen van veerkracht (investeringen in onderwijs, huisvesting, water en sanitaire voorzieningen en infrastructuur) bereikte € 57,3 miljoen (2022: € 10,7 miljoen).

Het totaal aan leningen en eigen vermogen groeide in Afrika naar € 225,7 miljoen (2022: € 189,2 miljoen), in Azië naar € 308,9 miljoen (2022: € 289,5 miljoen) en in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied naar € 507,3 miljoen (2022: € 483,4 miljoen). De totale kredietverlening bedroeg € 935,1 miljoen (exclusief voorzieningen voor dubieuze debiteuren) en het totale eigen vermogen € 149,6 miljoen (exclusief bijzondere waardeverminderingen), een stijging ten opzichte van respectievelijk € 862,4 miljoen en € 144,8 miljoen in 2022.

Oikocredits PAR 90-ratio, die staat voor het percentage uitstaande leningen met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen, steeg tot 5,8% (2022: 3,8%). PAR 90 was vooral hoog in de landbouw, waar er meestal problemen zijn waar partners geen invloed op hebben, zoals de gevolgen van klimaatverandering en veranderende internationale regelgeving die de export van basisproducten benadeelt. We hebben de monitoring en ondersteuning van de betrokken partners geïntensiveerd.

Sociale prestaties en capaciteitsopbouw

De coöperatie zet zich sterk in voor het beheer van sociale prestaties door de behoeften van klanten en gemeenschappen centraal te stellen bij haar investerings- en partneractiviteiten. In 2023 hebben we de ESG-scorekaart voor de landbouw herzien, partnerwebinars over klantbescherming gehouden, ons derde jaarlijkse zelfperceptieonderzoek onder klanten uitgevoerd en ons jaarlijkse impactrapport gepubliceerd met gegevens en casestudy's die onze sociale prestaties illustreren.

Oikocredits nieuwe strategie voor capaciteitsopbouw geeft prioriteit aan de impact in kwetsbare gemeenschappen (platteland, boeren, vrouwen en jongeren), het opbouwen van banden tussen partners en het versterken van lokale ecosystemen voor bedrijfsontwikkeling. We hebben dit jaar € 1,0 miljoen besteed aan 40 initiatieven voor capaciteitsopbouw voor 85 huidige en toekomstige partners (2022: € 0,6 miljoen, 30 initiatieven, 67 huidige/ toekomstige partners). Donoren verstrekten € 0,8 miljoen van onze fondsen voor capaciteitsopbouw, die we vooral richtten op landbouw, financiële inclusie en werk in Afrika, vaak ter ondersteuning van oplossingsgerichte milieuacties.

Leden, investeerders en het aantrekken van kapitaal

Enkele lidorganisaties verlieten de coöperatie in 2023 en enkele niet-aangesloten investeerders namen hun beleggingen terug, waarmee de trend van vorig jaar werd voortgezet. Door het vertrek van leden daalde het totale aantal leden tot 490, hoewel we ook drie nieuwe leden mochten verwelkomen. Het aantal investeerders daalde tot iets minder dan 48.200 (inclusief meer dan 4.700 organisaties).

De netto-instroom van leden- en beleggerskapitaal was, zoals verwacht toen we overstapten naar ons nieuwe kapitaalwervingsmodel, € 109,9 miljoen negatief (2022: € 18,3 miljoen negatief). Het totale leden- en beleggerskapitaal daalde naar € 1.000,8 miljoen (2022: € 1.110,7 miljoen). We hebben voor back-up financiering gezorgd om onze activiteiten in de huidige periode te financieren. De intrinsieke waarde (NAV) per participatie steeg als gevolg van ons resultaat en de gewijzigde berekeningsmethode naar € 214,03 (2022: € 211,79 op basis van de nieuwe berekeningsmethode).

Onze organisatie

Oikocredit heeft een waardevolle mate van interne stabiliteit bereikt, waarbij de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het Executive Committee in 2023 ongewijzigd is gebleven en het personeelsverloop is afgenomen. De Ledenraad, het derde bestuursorgaan van de coöperatie, verwelkomde nieuwe leden ter vervanging van degenen wier termijn was afgelopen. Ons team van bekwame, loyale en toegewijde mensen en onze organisatorische flexibiliteit en uithoudingsvermogen zijn bronnen van kracht.

Blik op de toekomst

Hoewel we ons bewust zijn van de externe context, blijven we ambitieus om onze strategische doelen te bereiken, zowel kwantitatief als kwalitatief. De verdere implementatie van Oikocredits model voor het aantrekken van kapitaal, het vergroten van het kapitaal van leden en investeerders door middel van een groter bereik en meer marketing, en meer verbeteringen in de dienstverlening aan investeerders zullen belangrijke prioriteiten zijn in 2024. We kijken ook uit naar de groei van de portefeuille ontwikkelingsfinanciering en de bescherming van de kwaliteit van de portefeuille door onze trouwe partners nauw te blijven ondersteunen, en naar meer wereldwijde activiteiten op het gebied van wereldburgerschapseducatie en belangenbehartiging met onze ondersteunende verenigingen.

Intern blijft onze focus gericht op digitalisering en automatisering om de dienstverlening aan leden, investeerders en partners te verbeteren. We zullen meer aandacht besteden aan de duurzaamheid van ons bedrijfsmodel op de lange termijn en aan onze organisatiecultuur, en we zullen extra inspanningen leveren om onze ecologische voetafdruk te beheren.

Mirjam 't Lam, algemeen directeur van Oikocredit, deelt mee: "Oikocredit heeft in 2023 goed gepresteerd door meer partners aan te nemen, onze krediet- en aandelenportefeuille te laten groeien, het aantal engagementen voor capaciteitsopbouw uit te breiden en onze sociale impact te vergroten om meer vrouwen en plattelandsgemeenschappen te bereiken en onze steun voor hernieuwbare energie uit te breiden. De behoefte aan duurzame impact en investeringen in levens, bestaansmiddelen en gemeenschappen in opkomende economieën is enorm en wordt steeds groter. Wij beschikken over de strategie en de capaciteiten om social impact investing te blijven bevorderen en mensen met lage inkomens te ondersteunen bij het opbouwen van veerkracht."

Meer informatie is beschikbaar in het jaarverslag van Oikocredit 2023 op www.oikocredit.be/publicaties.

Over Oikocredit

Oikocredit heeft bijna vijf decennia ervaring met het financieren van organisaties die actief zijn op het gebied van financiële inclusie, landbouw en duurzame energie.

Oikocredits leningen, kapitaalinvesteringen en capaciteitsopbouw zijn erop gericht om mensen met een laag inkomen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in staat te stellen hun levensstandaard duurzaam te verbeteren.

Oikocredit financiert meer dan 500 partners, met een totaal uitstaand kapitaal van € 1.084,7 miljoen (per december 2023).Ga voor meer informatie naar www.oikocredit.be.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit Annual Report 20238,9 MBapplication/pdfdownload

« Terug