Het nieuwe kapitaalwervingsmodel werd ingevoerd

Beste investeerder,

Op deze pagina leest u een bericht van de vereffenaar, een welkomstbericht van Oikocredit Internationaal en van Oikocredit-be VZW

Bericht van de vereffenaar Philip Machiels

Graag wens ik u eerst en vooral een gelukkig en voorspoedig 2024 toe!

Zoals u weet, werd eind vorig jaar beslist om Oikocredit-be cvso, waarvan u aandeelhouder was, te ontbinden en te vereffenen. Als onderdeel van de vereffening zou uw investering in Oikocredit-be cvso worden omgezet in een investering in Oikocredit EDCS U.A. (Oikocredit Internationaal).

Bij deze kan ik u bevestigen dat deze omzetting op datum van 1/1/2024 goed is verlopen, en in we bezorgen u nu een aantal documenten met betrekking tot deze omzetting:

  1. In Mijn Oikocredit of via een e-mail krijgt u een laatste rekeningoverzicht van uw investering in Oikocredit-be cvso. Daarop zal u merken dat uw volledige investering werd uitgeboekt per 1/1/2024.
  2. Ook in Mijn Oikocredit of een tweede e-mail krijgt u uw eerste uittreksel uit het register van Oikocredit Internationaal. Daarop ziet u uw volledige investering per 1/1/2024 opnieuw verschijnen als participaties in Oikocredit EDCS U.A. Verder ziet u op dit uittreksel ook uw nieuw investeringsnummer vermeld staan. Gelieve dit goed bij te houden, en in de toekomst te vermelden als ‘mededeling’ wanneer u bijkomende investeringen overschrijft.

Wij bezorgen u ook alvast het rekeningnummer van Oikocredit Internationaal: NL48 INGB 0661 5193 68. Dit is voorlopig het rekeningnummer waarnaar u bijkomende investeringen kan overschrijven en van waaraf u eventueel terugnames zal ontvangen. Van zodra een Belgische bankrekening actief is, zal het team van het kantoor van Oikocredit in België u daarvan op de hoogte brengen.
Opgelet: gelieve als gevolg hiervan ook het oude rekeningnummer van Oikocredit-be cvso (BE76 5230 8075 4595) te schrappen uit uw bestanden, want dit zal binnenkort ophouden te bestaan.

Verder vindt u hier nog twee welkomstberichten:

  1. Mirjam 't Lam, algemeen directeur van Oikocredit Internationaal heet u welkom als nieuwe investeerder van Oikocredit Internationaal.
  2. Frederick De Gryse, voorzitter van Oikocredit België vzw, heet u welkom als lid van Oikocredit-be vzw.

Hiermee hebben we bij Oikocredit een belangrijk stap gezet naar een nog sterkere internationale samenwerking ten dienste van kansarme doelgroepen in het Zuiden.

In het kader van de vereffening moeten nu alleen nog enkele administratieve formaliteiten worden afgehandeld, waarvoor u als aandeelhouder niets meer hoeft te doen. Eens dit achter de rug is, zullen we u als finale afronding van de vereffening nog een verslag van de vereffenaar voorleggen op de volgende Algemene Vergadering op 18 mei (die zal doorgaan samen met de Algemene Vergadering van Oikocredit-be vzw, waarover u verder in deze mail meer leest, in de bericht van Frederick De Gryse). U zal hiertoe in de loop van april een uitnodiging ontvangen.

Heeft u vragen of bedenkingen? Dan kan u zoals altijd terecht bij ons team in Brussel, via email naar be@oikocredit.be of telefonisch op 02 213 04 31. Margareta Van den Eynde en Sien Vergracht zijn er tot uw dienst.

Met vriendelijke groeten,
Philip Machiels,
vereffenaar

Bericht van Mirjam 't Lam, algemeen directeur van Oikocredit

Beste investeerder,

Met veel genoegen verwelkomen wij u als directe investeerder in OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit).

Uw rechtstreekse investering

Zoals u weet, investeerde u tot eind 2023 indirect in Oikocredit Internationaal via Oikocredit-be cvso. Op 9 december 2023 besliste de Bijzondere Algemene Vergadering van Oikocredit-be cvso tot de ontbinding en vereffening van de Belgische vennootschap, om het voor u mogelijk te maken om rechtstreeks in Oikocredit Internationaal te investeren.

Nu zijn we verheugd u te kunnen bevestigen dat uw aandelen in Oikocredit-be cvso per 1 januari 2024 zijn omgewisseld in eigenvermogensinstrumenten zonder stemrechten naar Nederlands recht, de zogenaamde participaties. Door middel van participaties werd u vanaf diezelfde datum een directe investeerder in Oikocredit.

Participaties zijn in financiële zin vergelijkbaar met de aandelen in Oikocredit-be cvso die u eerder bezat. De voorwaarden die van toepassing zijn op de participaties die u hebt ontvangen, staan beschreven in de participatievoorwaarden, de statuten en het prospectus van Oikocredit. Deze documenten zijn toegankelijk op de website via de volgende link: www.oikocredit.be/essentiële-informatie.

Verder is er voor u niets veranderd met betrekking tot de contactgegevens in België, het risicoprofiel van uw investering of dividendvoorzieningen. Het belangrijkste is dat de missie die uw investering ondersteunt, dezelfde blijft.

Informatie voor toekomstige investeringen

Bij de omzetting naar participaties in Oikocredit Internationaal veranderde ook uw investeringsnummer. Dit staat op het rekeningoverzicht. Uw contactnummer is niet veranderd.

Vanaf nu kan u rechtstreeks bij Oikocredit extra participaties aanvragen door het bedrag dat u wilt investeren over te schrijven naar dit bankrekeningnummer van Oikocredit1:

Rekeninghouder: OIKOCREDIT EDCS U.A.
IBAN: NL48 INGB 0661 5193 68
BIC: INGBNL2A       

Opgelet! Dit is voorlopig het rekeningnummer waarnaar u bijkomende investeringen kan overschrijven. Van zodra een Belgische bankrekening actief is voor het kantoor van Oikocredit in België, brengen wij u daarvan op de hoogte.
Gelieve bij de overschrijving naar de bankrekening uw nieuwe investeringsnummer in de vrije mededeling te vermelden.

Mocht u vragen hebben over participaties of uw investering, aarzel dan niet om contact met op te nemen met Margareta en Sien van het kantoor in Brussel. Dat kan via mail naar be@oikocredit.be of telefonisch op 02 213 04 31.

Een meer impactvolle toekomst

Met de introductie van participaties hebben we het aantal en de verscheidenheid aan kapitaalwervingsmodellen die in onze actieve landen worden aangeboden, samengevoegd. Hierdoor verwachten we efficiënter te kunnen werken, waardoor we meer middelen kunnen inzetten voor activiteiten die ten goede komen aan gemeenschappen met een laag inkomen en duurzame ontwikkeling bevorderen.

Hartelijk bedankt voor uw blijvende betrokkenheid bij Oikocredit tijdens deze verandering. Met het geld dat u rechtstreeks aan ons hebt toevertrouwd, kunnen we doorgaan met het aanbieden van leningen, aandeleninvesteringen en niet-financiële ondersteuning, zoals capaciteitsopbouw, aan organisaties over de hele wereld.

We zijn verheugd dat u deel uitmaakt van de Oikocredit-gemeenschap en kijken uit naar onze verdere samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
Mirjam ‘t Lam
Algemeen directeur Oikocredit

 

*RECLAME* Wil u ons helpen om samen een nóg grotere impact te maken in het Zuiden? Dan kijken we uit naar een verhoging van uw investering. Opgelet! Investeren in participaties houdt risico's in. Lees voordat u investeert het prospectus, eventuele aanvullingen op het prospectus, de participatievoorwaarden en onze pagina met essentiële informatie, waarin onder meer de risico's zijn omschreven, beschikbaar op www.oikocredit.be/essentiële-informatie

 1 Door een overschrijving uit te voeren naar onze bankrekening, dient u een uitgifteverzoek in zoals beschreven in de participatievoorwaarden en bevestigt u dat u de kans heeft gehad om de participatievoorwaarden, het prospectus en andere belangrijke informatie te lezen, beschikbaar op onze website www.oikocredit.be/essentiële-informatie. Het aantal participaties dat u ontvangt voor het bedrag dat u overmaakt, wordt berekend in overeenstemming met de participatievoorwaarden.

Bericht van Frederick De Gryse, voorzitter van Oikocredit-be vzw

Beste investeerder,

Met dit schrijven wil ik u van harte welkom heten als lid van Oikocredit-be vzw.

In het voorbije jaar hebben we u uitvoerig ingelicht over de veranderingen die er stonden aan te komen naar aanleiding van het nieuwe kapitaalwervingsmodel van Oikocredit Internationaal. De twee belangrijkste consequenties voor u, als voormalig aandeelhouder én stemgerechtigd lid van Oikocredit-be cvso, zijn daarbij:

  1. Uw investering in Oikocredit-be cvso werd op 1 januari 2024 omgezet in een investering in Oikocredit Internationaal
  2. Uw stemrecht in Oikocredit-be cvso werd omgezet in een stemrecht in Oikocredit-be vzw

Dat laatste betekent dat u vanaf begin 2024 lid bent van de Belgische ondersteunende vereniging van Oikocredit. Dit lidmaatschap is geheel kosteloos. Hieronder geven we u graag wat meer uitleg over de ondersteunende vereniging.

Wat zal de Belgische ondersteunende vereniging van Oikocredit doen?

Oikocredit-be vzw zal zich op de eerste plaats inzetten om sensibiliseringscampagnes op te zetten rond Oikocredit in België en thema’s die belangrijk zijn voor Oikocredit, zoals financiële inclusie, duurzame landbouw en hernieuwbare energie voor kansarme doelgroepen in het Zuiden.

Over deze thema’s zullen ook informatiesessies georganiseerd worden, zowel online als fysiek, voor investeerders als uzelf én voor een breder geïnteresseerd publiek. We hopen dan ook u op een of meerdere van deze informatiesessies te mogen ontmoeten.

Behalve het promoten van Oikocredit in België, heeft de ondersteunende vereniging ook de belangrijke taak om de Belgische investeerders te vertegenwoordigen naar Oikocredit Internationaal toe. Dat houdt in dat we u, als investeerder, niet alleen regelmatig zullen informeren over het reilen en zeilen bij Oikocredit Internationaal, maar we zullen u ook de mogelijkheid bieden uw stem te laten horen.

De gelegenheid daartoe zal u op de eerste plaats krijgen op onze jaarlijkse algemene vergadering van de vzw, waarop actuele informatie over ontwikkelingen bij Oikocredit aan bod komt, en waar u dus ook de kans krijgt uw mening daarover te uiten. Een vertegenwoordiger van de Belgische vzw zal daarna de mening van de Belgische investeerders vertolken op de Algemene Vergadering van Oikocredit Internationaal.

We vragen u daarom nu al in uw agenda de datum van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Oikocredit-be vzw te noteren: deze zal doorgaan op zaterdag 18 mei 2024 in onze kantoren in de Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel. We hopen uiteraard u bij deze gelegenheid opnieuw te mogen verwelkomen.

Al uw eventuele vragen over het functioneren van Oikocredit-be vzw, en ook de aanvraag of annulering van lidmaatschap kan u voortaan richten aan vzw@oikocredit.be of per telefoon naar het nummer van het Oikocredit kantoor 02 213 04 31. Gelieve aan de telefoon te vermelden dat u contact opneemt in verband met de vzw.

Met vriendelijke groeten,
Frederick De Gryse,
Voorzitter