Voorwaarden om te investeren

Voor overschrijvingen naar de bankrekening van Oikocredit om de uitgifte van participaties aan te vragen, gelden de onderstaande voorwaarden.

Een participatie is een eigenvermogensinstrument zonder stemrechten naar Nederlands recht, uitgegeven door Oikocredit. De uitgifte van participaties is altijd naar eigen inzicht van Oikocredit.

De volgende wettelijk bindende documenten en webpagina's beschrijven de voorwaarden van een financiële investering in participaties bij Oikocredit.

Participatievoorwaarden

De participatievoorwaarden (Engels/Nederlands) beschrijven in detail hoe uw investering bij Oikocredit zal worden behandeld en wat uw rechten en plichten zijn als investeerder in Oikocredit. 

Prospectus

Het prospectus (inclusief aanvullingen) beschrijft onder meer de belangrijkste risico's van investeren in Oikocredit. Het prospectus is beschikbaar in het Engels, evenals een samenvatting in het Nederlands.  De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden participaties. Investeerders wordt aangeraden het prospectus te lezen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de participaties te investeren, volledig te begrijpen.

Statuten

De Statuten (Nederlands en Engelse vertaling) bevatten, naast andere bepalingen, de kernvoorwaarden van uw investering in Oikocredit en kunnen door Oikocredit worden gewijzigd bij besluit genomen door de Algemene Vergadering.

Consumenteninformatie

Consumenteninformatie voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten beschrijft de rechten van consumenten (investeerders die natuurlijke personen zijn die niet handelen in een professionele hoedanigheid) zoals uiteengezet in de Europese regelgeving voor consumentenbescherming. 

Privacy

De privacyverklaring beschrijft hoe Oikocredit persoonsgegevens over investeerders verwerkt.

Risico's

De ter inschrijving aangeboden participatie is een door Oikocredit uitgegeven participatie, in de vorm van eigenvermogensinstrumenten zonder stemrechten, waaraan de in het prospectus beschreven risico's verbonden zijn. In het bijzonder bestaat het risico dat de prijs waartegen de participaties door Oikocredit kunnen worden teruggekocht, lager is dan de prijs waartegen zij zijn uitgegeven aan de investeerder. Daarom kan een verlies van deze investering voor de investeerder niet worden uitgesloten. Er bestaat ook een risico dat de aanvaarding en/of verwerking van verzoeken om terugkoop voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Investeerders moeten in staat zijn om een gedeeltelijk of zelfs volledig verlies van hun investering economisch op te vangen, evenals een eventuele vertraging van de aanvaarding en/of verwerking van verzoeken tot terugkoop van hun participaties. De aangeboden participatie wordt uitdrukkelijk niet gedekt door een financiële compensatieregeling en is potentieel illiquide. Een gedetailleerde beschrijving van de risico's verbonden aan de inschrijving op participaties is te vinden in Hoofdstuk 1 van het Prospectus. Oikocredit beveelt sterk aan dat investeerders advies inwinnen bij een belastingadviseur over de fiscale behandeling van inkomsten uit de participaties.  

Recht tot intrekking en kennisgeving van intrekking

In overeenstemming met de Europese regelgeving voor consumentenbescherming geldt voor uitgifteaanvragen een recht tot intrekking voor (potentiële) investeerders die natuurlijke personen zijn die niet handelen in een professionele hoedanigheid. Verzoeken tot intrekking kunnen uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum van bevestiging van de uitgifte van de participaties kosteloos worden ingediend door een schriftelijke mededeling aan Oikocredit per post en/of e-mail, of op enige andere wijze. De intrekking moet worden gericht aan het bijkantoor van Oikocredit in België: be@oikocredit.be 

Adres:
Oikocredit België
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel

Gevolgen van intrekking

In het geval van een effectieve intrekking worden de bedragen die investeerders hebben overgemaakt binnen 30 dagen teruggestort op hun bankrekening. Bovendien worden de relevante gegevens uit ons administratiesysteem verwijderd. Na afronding van dit intrekkingsproces wordt men niet geregistreerd als investeerder. Er is geen aanspraak op enig dividend.  

Als investeerders hun recht niet binnen de termijn van 14 dagen uitoefenen, blijven zij houder van de participaties die zij hebben verworven met alle bijbehorende rechten en plichten (zie het prospectus, de Statuten van Oikocredit en de participatievoorwaarden).

Bijzondere opmerking

Bij intrekking van een inschrijvingsaanvraag is de persoon die de aanvraag intrekt niet langer gebonden aan deze aanvraag of enige andere aanvraag die betrekking heeft op een door ons geleverde dienst.