Gebruiksvoorwaarden voor Mijn Oikocredit

De volgende gebruiksvoorwaarden van het portaal "Mijn Oikocredit" (hierna de "Gebruiksvoorwaarden" genoemd) zijn overeengekomen tussen

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A., Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort, Nederland (hierna "Oikocredit")

en

de persoon die een investering bij Oikocredit aanvraagt of al aanhoudt, hierna genoemd: "u":

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de manier waarop Mijn Oikocredit door u moet worden gebruikt en de regels die daarop van toepassing zijn.

1. Doel en diensten; relatie tot bestaande overeenkomsten

1.1  Mijn Oikocredit is een op internet gebaseerde applicatie voor aanvullende service die door Oikocredit wordt aangeboden om digitale communicatie tussen u en Oikocredit mogelijk te maken.

1.2  U kunt via Mijn Oikocredit transacties initiëren met betrekking tot participaties bij Oikocredit binnen de technische scope die op het betreffende moment wordt aangeboden. Op dit moment kunt u niet alleen de gegevens van de investeringsrekening inzien en wijzigen, maar kunt u ook de uitgifte of terugkoop van participaties aanvragen en zo het bedrag van uw investering verhogen of verlagen.

1.3  Mijn Oikocredit is slechts een beperkte aanvullende service die gratis door Oikocredit wordt aangeboden; daarom behoort het niet tot de service van Oikocredit om de constante beschikbaarheid van Mijn Oikocredit of permanente en probleemloze toegang tot de investeringsrekening te garanderen.

1.4  Oikocredit behoudt zich het recht voor om de scope en de functies van Mijn Oikocredit op elk moment uit te breiden of te beperken. Oikocredit zal u tijdig informeren over eventuele wijzigingen.

1.5  Verbindings- en/of toegangskosten (met name door internetproviders) komen voor uw rekening.

1.6  De bestaande overeenkomsten tussen u en Oikocredit (in dit verband wordt speciaal verwezen naar de participatievoorwaarden, beschikbaar op https://www.oikocredit.be/nl/belangrijke-documenten) worden niet geacht te worden beïnvloed door deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij deze in afzonderlijke gevallen anders bepalen.

1.7  Het huidige prospectus voor de participaties (inclusief supplementen, indien van toepassing) en de samenvatting ervan zijn te vinden op de website van Oikocredit en worden niet geacht te zijn beïnvloed door deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij deze in individuele gevallen anders aangeven.

2. Toegang en procedures

2.1  Om toegang te krijgen tot Mijn Oikocredit hebt u een gebruikersnaam, een wachtwoord, internettoegang en een geschikt apparaat nodig, zoals een computer.

2.2  U bent verplicht de technische verbinding met Mijn Oikocredit uitsluitend tot stand te brengen via de website van Oikocredit (inclusief de subpagina's) of andere door Oikocredit beschikbaar gestelde middelen.

2.3  U krijgt toegang tot Mijn Oikocredit en uw rekening daar als:

• u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevoerd, evenals andere identificerende kenmerken (indien van toepassing),

• de verificatie van deze gegevens door Oikocredit resulteert in toegangsautorisatie en

• de toegang niet is geblokkeerd (zie Clausule 7).

3. Toepassingen en kennisgevingen

3.1.  Via Mijn Oikocredit kunt u verzoeken indienen voor de uitgifte of terugkoop van het bedrag van de gehouden participaties.

3.2. Via Mijn Oikocredit kunt u de uitgifte van het gewenste bedrag van de participaties aanvragen (verhoging van het investeringsbedrag) en de (gedeeltelijke) terugkoop van de participaties aanvragen. Verzoeken tot uitgifte van participaties worden alleen verwerkt als het verzoek door Oikocredit is aanvaard en de aankoopprijs (het verhogingsbedrag) op de bankrekening van Oikocredit is ontvangen. Evenzo moeten verzoeken om de terugkoop van participaties door Oikocredit worden aanvaard voordat u bedragen op uw bankrekening ontvangt.

3.3. Oikocredit informeert u tijdig over de aanvaarding en verwerking van de verzoeken, en over de wijziging van uw rekeninggegevens, bijvoorbeeld elektronisch via een bericht in Mijn Oikocredit, gevolgd door een bevestiging via een geautomatiseerde e-mail die in Mijn Oikocredit wordt gegenereerd.

4. Kennisgevingen

4.1. Kennisgevingen van Oikocredit aan u met betrekking tot het gebruik van Mijn Oikocredit worden elektronisch verzonden via Mijn Oikocredit of een (geautomatiseerde) e-mail. Reacties op "blokkeringsberichten", zoals gedefinieerd in artikel 7.1 van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen elektronisch, schriftelijk of mondeling aan u worden meegedeeld.

4.2. Door u gedane verzoeken voor de terugkoop van participaties, verzoeken tot uitgifte van participaties en andere kennisgevingen worden elektronisch verzonden via de respectieve schermen en bevestigingsknoppen in Mijn Oikocredit.

4.3. Kennisgevingen tussen u en Oikocredit, die elektronisch via Mijn Oikocredit of e-mail worden ingediend, worden als schriftelijke communicatie beschouwd.

4.4. Met betrekking tot kennisgevingen die niet via Mijn Oikocredit kunnen worden gedaan, kunt u contact opnemen met Oikocredit via de maatschappelijke zetel of (indien van toepassing) het plaatselijke kantoor.

5. Vereisten voor due diligence door investeerders

5.1. U moet uw toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord, evenals eventuele aanvullende identificatiekenmerken) geheim houden. Ze moeten worden beschermd tegen toegang door anderen, omdat iedereen die in het bezit is van de toegangsgegevens de functies van Mijn Oikocredit kan misbruiken.

5.2. Toegangsgegevens mogen nooit worden ingevoerd of gebruikt op andere plaatsen dan de daarvoor bestemde invoervelden op de website van Oikocredit (inclusief de subpagina's) of andere toegangspunten die door Oikocredit worden aangeboden.

5.3. Wanneer u de toegangsgegevens invoert, zorg ervoor dat andere mensen deze gegevens niet kunnen ontdekken.

5.4. U zorgt ervoor dat de systemen en applicaties (bv. computer en software) die u gebruikt om toegang te krijgen tot Mijn Oikocredit een veilige en soepele transactie garanderen en dat risico's zo veel mogelijk worden uitgesloten (bv. door een in de handel verkrijgbare antivirussoftware te installeren en bij te werken en regelmatig beveiligingsupdates van de gebruikte browser uit te voeren). U houdt zich aan de veiligheidsinstructies van Oikocredit, die te vinden zijn op https://www.oikocredit.be/investeren/mijn-oikocredit-veiligheidsinstructies.

6. Informatie, kennisgeving en controlevereisten van de investeerders

6.1. Het is uw plicht om de juistheid te controleren van de gegevens en informatie die u worden toegezonden, in het bijzonder de gegevens en informatie over uitgifte- en terugkoopverzoeken die door Oikocredit worden verwerkt of aanvaard. U dient Oikocredit onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden, in het bijzonder van verzoeken die ten onrechte of zonder toestemming zijn verwerkt.

6.2. Als u verlies of diefstal van uw toegangsgegevens, misbruik van de toegang of ander ongeoorloofd gebruik van Mijn Oikocredit ontdekt, neemt u onmiddellijk contact op met Oikocredit. U kunt Oikocredit ook telefonisch op de hoogte brengen. Evenzo dient u onmiddellijk contact op te nemen met Oikocredit als u vermoedt dat een andere persoon ongeoorloofde toegang heeft gekregen tot uw logingegevens of deze zonder toestemming gebruikt.

7. Blokkeren van gebruik

7.1. Oikocredit blokkeert de toegang tot Mijn Oikocredit:

• als u Oikocredit op de hoogte stelt van uw verzoek om uw Mijn Oikocredit-account te blokkeren ("blokkeringskennisgeving"),

• bij vermoeden van ongeoorloofd gebruik of frauduleuze toegang,

• als het blokkeren gerechtvaardigd is om belangrijke en objectieve veiligheidsredenen,

• in het geval van specifiek bewijs dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden, of

• in geval van andere zwaarwegende redenen die Oikocredit het recht geven de Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

7.2. Oikocredit zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van een eventuele blokkering en de redenen daarvoor.

8. Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden; bijzonder recht van beëindiging; vereiste van formele contractwijziging

8.1. Oikocredit zal u op de hoogte stellen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Voor het aanbrengen van wijzigingen of de wijzigingen zelf is uw toestemming niet vereist.

Oikocredit kan deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen indien dit noodzakelijk is als gevolg van (i) de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een wijziging van die wetgeving; (ii) een advies of bevel op basis van de toepasselijke wetgeving; (iii) de ontwikkeling van Mijn Oikocredit; (iv) technische redenen; (v) operationele vereisten. Oikocredit zal u 60 dagen voordat de geplande wijziging van kracht wordt, op de hoogte stellen via Mijn Oikocredit, in een e-mailbericht of via andere redelijke middelen.

8.2. Het gebruik van Mijn Oikocredit nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dat u de nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Als u het niet eens bent met de nieuwe Gebruiksvoorwaarden, kunt u stoppen met het gebruik van Mijn Oikocredit en moet u de terugkoop van uw participaties aanvragen in overeenstemming met het prospectus van Oikocredit, tenzij Oikocredit ermee instemt om de investering buiten Mijn Oikocredit om te faciliteren. Oikocredit zal u ook uitdrukkelijk op dit feit wijzen wanneer op de hoogte wordt gesteld van de voorgenomen wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden.

9. Wettelijke kennisgeving en aansprakelijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van Mijn Oikocredit. Deze Gebruiksvoorwaarden hebben geen invloed op uw aansprakelijkheid en die van Oikocredit met betrekking tot de participaties. De statuten van Oikocredit en de participatievoorwaarden bepalen de relatie tussen u en Oikocredit. De statuten, participatievoorwaarden en het relevante prospectus zijn te vinden op de website van Oikocredit.

10. Duur en beëindiging van het contract

Deze Gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd door Oikocredit, blijven voor onbepaalde tijd van kracht totdat ze door Oikocredit worden ingetrokken. Oikocredit heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te beëindigen, zonder dat schriftelijke kennisgeving nodig is.

11. Gegevensbescherming

11.1. Wanneer u Mijn Oikocredit gebruikt, verzamelt Oikocredit bepaalde persoonlijke gegevens van u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, persoonlijke identiteitskaartgegevens en andere informatie die relevant is voor de werking van Mijn Oikocredit.

11.2. Oikocredit gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden in verband met de werking, verbetering en personalisatie van Mijn Oikocredit.

11.3. Oikocredit verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

11.4. De systemen van Oikocredit worden beschermd door een combinatie van fysieke en elektronische toegangscontroles, firewalltechnologie en andere beveiligingsmaatregelen.

11.5. Door Mijn Oikocredit te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, beschikbaar op www.oikocredit.be/nl/privacy.

11.6. Oikocredit is de eigenaar of licentiehouder van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de app en andere inhoud van Mijn Oikocredit. Reproductie, distributie, overdracht aan derden, openbare communicatie, transformatie, decompilatie of enige vorm van reverse engineering is verboden.

12. Inhoud en veiligheid van Mijn Oikocredit

12.1. Om toegang te krijgen tot Mijn Oikocredit moet u een beveiligingscode of wachtwoord invoeren die u vooraf hebt gedefinieerd en die u niet aan derden mag geven.

12.2. Oikocredit verklaart dat Mijn Oikocredit is gemaakt en getest om de communicatie tussen u en Oikocredit te vergemakkelijken; daarom garandeert Oikocredit de werking ervan, uitsluitend en alleen voor dit doeleinde, op voorwaarde dat aan de gespecificeerde bedieningsvereisten (apparaat en systeem) wordt voldaan. Oikocredit garandeert ook dat Mijn Oikocredit veilig is en vrij van computervirussen.

13. Verplichtingen

13.1. U moet Mijn Oikocredit op verantwoorde wijze gebruiken.

13.2. Als u een incident ontdekt dat de veiligheid van Mijn Oikocredit kan aantasten, moet u Oikocredit onmiddellijk informeren.

14. Toegang

Investeerders hebben gratis toegang tot Mijn Oikocredit op hun smartphone, tablet of computer, zonder enige andere beperking dan de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden ervan.

15. Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, onverminderd het recht van Oikocredit om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

16. Partiële nietigheidsclausule

Indien een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar zouden worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de Gebruiksvoorwaarden. Nietige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die vanuit economisch oogpunt vergelijkbaar zijn.

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.

Kantoor in België

Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel

be@oikocredit.be

www.oikocredit.be

1 januari 2024