Q&A - Questions & Answers

Op deze pagina vindt u de meestgestelde vragen over Oikocredit, microkrediet, dividend, rendement, uw belegging en meer. 

De vragen zijn gecategoriseerd om het vinden van het antwoord makkelijker voor u te maken. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem per e-mail via be@oikocredit.be of bel ons op 02/213.04.31.

OVER OIKOCREDIT

Wie is Oikocredit? En wat doet Oikocredit nu eigenlijk precies? Antwoorden hierop, en antwoorden op vragen als wat microkrediet is en wat er precies met uw geld gebeurt vindt u hier.  

 • Wie is Oikocredit?

  Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders ter wereld en spoort iedereen aan verantwoord te beleggen. Oikocredit verstrekt financiële diensten en ondersteunt organisaties om het leven van mensen of gemeenschappen met een laag inkomen duurzaam te verbeteren.

  Oikocredit heeft een decentrale structuur, die reikt van onze internationale hoofdzetel in Amersfoort (Nederland), tot alle uithoeken van de wereld. In onze circa 30 regio- en landenkantoren werken lokale experten nauw samen met onze partners in het veld.

  Oikocredit is al meer dan 45 jaar succesvol met het realiseren van financieel rendement voor zijn 59.000 beleggers en het behalen van een grote sociale impact: inmiddels bereiken we via onze partners 38 miljoen mensen in wereldwijd.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • In welk jaar is Oikocredit België opgestart?

  Het ontstaan van Oikocredit België gaat terug tot de begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Banken werden toen actief bevraagd over hun investeringen in Zuid-Afrika.

  Onder het initiatief van de “Antwerpse Raad van Kerken”, “Kerk en Ontwikkeling” en “Protestantse Solidariteit” en met de steun van de “Commissie Rechtvaardigheid en Vrede" van de Belgische bisschoppen werd eind 1984 Oikocredit België opgericht als alternatieve financieringscoöperatie onder de naam VOOC (wat stond voor “Vlaamse Oecumenische Ontwikkelingscoöperatie”).

  Op 22 december 2005 werd de naam VOOC gewijzigd in Oikocredit-be, en dit in navolging van de internationale benaming Oikocredit.

  Sinds 2013 ontwikkelt Oikocredit België haar activiteiten vanuit de nationale zetel in Brussel. Jaarlijks groeien het kapitaal en het aantal aandeelhouders alsmaar sterker.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat doet Oikocredit?

  Oikocredit verstrekt leningen aan meer dan 600 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in ruim 30 partnerlanden wereldwijd. Via deze organisaties bieden we ondernemende individuen en groepen die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen.

  De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, (fair trade) coöperaties, boerenorganisaties en kleine- en middelgrote ondernemingen.

  Transparantie naar onze aandeelhouders toe is voor Oikocredit zeer belangrijk : daarom vind je ten allen tijde een voortdurend geactualiseerde database met alle gegevens van onze partners terug op het online partneroverzicht.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe werkt Oikocredit?

  Met het geld dat onze beleggers inleggen, verstrekken we leningen aan lokale partners, voornamelijk microfinancieringsinstellingen, die op hun beurt leningen verstrekken aan ondernemende mensen.

  Ook investeert Oikocredit in verschillende landbouworganisaties, zoals bijvoorbeeld boerencoöperaties die zich samen organiseren om zo hun lokale economische leefbaarheid te versterken en te kunnen genieten van collectieve voorzieningen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Waarom zou ik bij Oikocredit beleggen?

  Oikocredit is een sociaal investeerder die zowel op sociaal vlak als financieel vlak succesvol is. Oikocredit investeert in ondernemende mensen die geen toegang hebben tot financiële middelen om ze te helpen economisch zelfstandig te worden. Daardoor krijgen 38 miljoen mensen in ontwikkelingslanden een kans om verder aan hun toekomst te bouwen.

  Daarnaast zetten we in op hernieuwbare energieprojecten, waarbij we ons in hoofdzaak richten op de 800 miljoen mensen die vandaag nog geen toegang tot elektriciteit hebben.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat gebeurt er met mijn geld?

  Met je belegging in Oikocredit België bereik je ondernemers in ruim 30 partnerlanden. Oikocredit investeert met jouw belegging in de volgende sectoren:

  • inclusieve financiering (microfinanciering, financiering midden- en kleinbedrijf)
  • landbouw
  • hernieuwbare energie
  • overige (zoals gezondheidszorg, water,…)

  Via een Oikocredit-partner verkrijgen ondernemers een microkrediet, dat vaak een korte looptijd heeft van bijvoorbeeld zes maanden. Daarna wordt je geld weer uitgeleend aan een andere ondernemer. Zo stel je met je belegging continu ondernemende mensen in staat om zelf een beter bestaan op te bouwen. Daarnaast kunnen beleggingen ook langduriger naar landbouw- of hernieuwbare energie-projecten gaan.

  Het geld dat je belegt in Oikocredit België gaat voor 100% naar de financiering van projecten in ontwikkelingslanden. Meer feiten en cijfers over onze impact

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is een microkrediet?

  Een microkrediet is een kleinschalige lening die aan ondernemers in partnerlanden wordt verstrekt om ze economische zelfstandigheid te helpen opbouwen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat doet een microfinancieringsinstelling?

  Een microfinancieringsinstelling is een organisatie die financiële diensten verleent aan ondernemende mensen die vaak geen toegang hebben tot een bank. Omdat zij geen onderpand hebben of omdat de administratiekosten van kleine leningen hoger zijn, verstrekken veel banken hen geen lening. De microfinancieringsinstelling verstrekt een lening voor een bepaalde periode, op basis van een plan van een ondernemer. De ondernemer die de lening ontvangt, betaalt de lening met rente terug. Daarna kan de microfinancieringsinstelling het geld opnieuw uitlenen. Na een vooraf bepaalde periode betaalt de microfinancieringsinstelling de lening van Oikocredit met rente terug.

  Meer info over de werking van microkredieten vind je bij de vraag-en-antwoord-lijst ‘Hoe werkt een microkrediet’?

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoeveel winst maakt Oikocredit?

  Winstmaximalisatie is geen doel. Oikocredit maakt een bescheiden winst om continuïteit en eerlijk rendement (sociaal, ecologisch en financieel) voor hun beleggers te kunnen genereren. Het doel is om vooral eerlijk – sociaal en financieel – rendement te behalen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Welke vergoeding ontvangen de bestuursleden van Oikocredit België?

  De bestuursleden van Oikocredit België ontvangen enkel een eventuele terugbetaling van gemaakte onkosten. Het werk dat ze verrichten voor Oikocredit gebeurt op een volledig vrijwillige manier.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is het salaris van de algemeen directeur van Oikocredit?

  Het personeel van Oikocredit België, inclusief de directeur, wordt bezoldigd volgens de barema’s van de socio-culturele sector. Er worden geen extra vergoedingen of bonussen uitbetaald.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe geef ik een suggestie of klacht door?

  Neem contact met ons op via telefoonnummer 02/213.04.31 of per e-mail via be@oikocredit.be. Ook kan je een brief sturen met hierin je suggestie of klacht naar het kantoor van Oikocredit België. Deze brief kan je als volgt adresseren:

  Oikocredit België
  Huidevettersstraat 165
  1000 Brussel

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is het adres van Oikocredit?

  Het postadres van Oikocredit is:

  Oikocredit België
  Huidevettersstraat 165
  1000 Brussel

  Per email kan je Oikocredit België bereiken op be@oikocredit.be

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'

BELEGGEN BIJ OIKOCREDIT

Beleggen bij Oikocredit - hoe gaat dat in zijn werk? Hier vindt u antwoorden op vragen over dividend, kosten en fiscale zaken.

 • Wat zijn de kosten om een belegging aan te gaan bij Oikocredit België?

  Er zijn geen kosten om belegger te worden bij Oikocredit België. Er worden geen instap-, noch uitstap- , noch beheerskosten aangerekend.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat zijn de risico’s van beleggen bij Oikocredit België?

  Oikocredit is al 45 jaar succesvol met microkrediet. Het is in al die jaren nog nooit voorgekomen dat een belegger zijn inleg heeft verloren. De aandelen hebben hun nominale waarde van € 50 altijd behouden.

  Inschrijvingen op aandelen moeten gebeuren op basis van alle informatie die je kan vinden in de informatienota die ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel en hier online geraadpleegd kan worden.

  Onderstaande risico's zijn een selectie uit de volledige lijst van risicofactoren die je terugvindt in de informatienota.

  • Risico’s verbonden aan de beperkte liquiditeit van de aandelen: er bestaat geen secundaire markt waarop de aandelen van Oikocredit-be kunnen verhandeld worden. Hoewel het mogelijk is voor een aandeelhouder om uit te treden, conform de daartoe in de statuten van Oikocredit-be voorziene procedure, ontstaat hierdoor een relatief beperkte liquiditeit.
  • Landenrisico: economische en/of politieke problemen, soms in combinatie met extreem hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor de ontvanger van financieringen van Oikocredit om te voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om het landenrisico van haar financieringsportefeuille te verminderen, is deze portefeuille gespreid over vele regio's en meer dan 35 landen.
  • Kredietrisico: het risico van onze investeringen in partners verschilt van partner tot partner en is afhankelijk van factoren zoals de sector waarin de partner actief is en de kwaliteit van het management. Het kan dus voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet kan terugbetalen. Om deze kredietrisico’s tot een minimum te beperken, heeft Oikocredit Internationaal een intern Kredietcomité opgericht, dat voor alle toe te kennen kredieten haalbaarheidsstudies laat uitvoeren waarin alle risicofactoren geëvalueerd worden.
  • Risico's verbonden aan waardeschommelingen en toekomstige dividendwijzigingen: rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en geen enkele garantie wordt gegeven wat betreft de toekomstige rendementen.
  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Kan ik mijn geld altijd opnemen?

  Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief zal Oikocredit België je terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang jouw vraag. De aandelen worden terugbetaald tegen nominale waarde. De terugbetaling gebeurt rond de 10e van de maand volgend op uw vraag tot terugbetaling.

  Het dividend wordt berekend op basis van je belegging per volledige kalendermaand. In geval van terugname, stopt je investering dus met dividend op te brengen op het einde van de maand voorafgaand aan de terugname van je aandelen. Of je je aandelen volledig of gedeeltelijk terugneemt, in alle gevallen wordt het dividend waarop je recht hebt je uitbetaald na de Algemene Vergadering van het daaropvolgende jaar, zoals statutair bepaald.

  Meer gedetailleerde informatie over de aandelen van Oikocredit-be kan je vinden in de informatienota die online kan worden geraadpleegd en (op afspraak) ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoeveel kan/mag ik beleggen?

  Een eerste belegging is minimaal 50 euro, maar je bepaalt natuurlijk zelf of je meer wilt beleggen. Je kan op ieder moment kosteloos bijkomend beleggen. Dat kan bijvoorbeeld ook per maand. Je bepaalt dan zelf je maandinleg en je kan die op ieder moment kosteloos verhogen of verlagen (tot een minimum van 10 euro).

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoeveel rendement krijg ik?

  Voorop staan het sociale en ecologische rendement dat je behaalt met je belegging in Oikocredit België. Met je belegging help je ons 38 miljoen mensen toegang te bieden tot financiële diensten of tot hernieuwbare energie.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe hoog is het dividend?

  Het dividend wordt berekend op maandbasis. Dat betekent dat u 1/12 van het dividend ontvangt voor elke volledige maand dat u aandelen bezat.

  Bijvoorbeeld : indien u nieuwe aandelen aankoopt in juni, dan krijgt u hierop dividend uitgekeerd over 6 maanden (juli-december) of 6/12 van het volledige jaardividend. Verkoopt u aandelen in oktober, dan krijgt u hierop dividend uitbetaald voor de periode januari-september, zijnde 9/12den.

  Oikocredit streeft ernaar een stabiel dividend uit te keren. Over 2019 werd een dividend uitbetaald van 0,75 procent.

  De hoogte van het dividend wordt altijd bepaald in mei, op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Oikocredit België.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoeveel roerende voorheffing betaal ik op mijn dividend?

  De eerste schijf tot € 800 aan dividendopbrengsten uit aandelen is voor particulieren vrij van roerende voorheffing. Je kan deze roerende voorheffing – die automatisch wordt afgehouden bij de uitkering van uw dividend – terugvorderen via je personenbelasting. Meer info op onze website.

  De roerende voorheffing die automatisch wordt afgehouden, varieert naargelang de periode dat je je aandelen belegt, en is degressief. De eerste twee jaren wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. Het derde jaar van je belegging betaal je 20% roerende voorheffing, en vanaf het vierde jaar betaal je nog maar 15%!

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wanneer wordt het dividend uitbetaald?

  Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Oikocredit België, waartoe je als aandeelhouder wordt uitgenodigd (en waar je stemrecht hebt) wordt de hoogte van het dividend over het voorafgaande jaar vastgesteld. De dividenduitkering vindt vervolgens jaarlijks plaats rond 1 juli en heeft altijd betrekking op het voorafgaande kalenderjaar.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe ontvang ik mijn dividend?

  Je kan je dividend ontvangen op jouw rekening die bij ons bekend is of je kan je dividend automatisch laten toevoegen aan je belegging. Je kan ook je dividend als gift schenken. Je maakt je keuze kenbaar bij je eerste belegging. Je kan uiteraard je keuze altijd aanpassen, per email (be@oikocredit.be).

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Heb ik door mijn belegging bij Oikocredit België recht op een belastingvermindering?

  Door in Oikocredit te investeren kan je - onder bepaalde voorwaarden - genieten van een belastingvermindering van 5% van het belegde bedrag. Bijvoorbeeld : je belegt dit jaar 5.000 euro bij Oikocredit, dan krijg je een belastingvermindering van 250 euro.

  Voorwaarden :

  • Je belegt minimaal 390 euro op jaarbasis bij Oikocredit
  • De belastingvermindering bedraagt maximaal 330 euro, wat overeenkomt met een belegging van 6.600 euro. Uiteraard mag je ook hogere bedragen beleggen.
  • De belegging dien je – behalve bij overlijden – minstens 5 jaar aan te houden. Bij vervroegde terugname zal het ontvangen fiscale voordeel proportioneel worden teruggevorderd bij je komende belastingaangifte.
  • Dit fiscaal voordeel geldt voor elke particuliere persoon. Zo heeft elk lid van een gezin afzonderlijk recht op dit fiscale voordeel.

  Elk jaar opnieuw kan je je nieuwe investeringen op je belastingaangifte in mindering brengen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Kan het gebeuren dat ik mijn geld niet terugkrijg?

  Er is altijd een risico als je geld belegt, maar in de afgelopen 45 jaar heeft nog nooit een belegger ook maar één euro niet terug gekregen. Oikocredit heeft een heel laag risicoprofiel en is weinig volatiel.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'

HOE WERKT MICROKREDIET?

Alles over wat microkrediet is, hoe microkrediet in de praktijk werkt en hoe een ondernemer zijn geld krijgt leest u in deze categorie.

 • Waarom zou ik in Oikocredit investeren als ik bij een ander fonds dat in microfinanciering belegt meer rendement krijg?

  Oikocredit is wereldwijd een van de grootste sociaal investeerders in de microfinancieringssector. In tegenstelling tot collega’s, heeft Oikocredit in ruim 30 partnerlanden lokale mensen in dienst. Zij kennen de markt en begeleiden meer dan 600 partners, om zo nog meer sociale impact te genereren. Een dergelijk model is natuurlijk wat kostbaarder dan werken vanuit één hoofdkantoor ergens in Europa bijvoorbeeld. We maken bewust deze keuze, omdat lokale aanwezigheid met lokale mensen tot nog meer sociale impact leidt.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoeveel rente betalen ondernemers op hun lening?

  De microfinancieringsinstellingen waarmee Oikocredit samenwerkt, selecteren we op de sociale impact die ze nastreven. Een van de onderdelen waar we kritisch naar kijken is de rente die aan ondernemers gevraagd worden. We monitoren dat ook systematisch. Onze partners hanteren over het algemeen lagere rentepercentages dan het marktgemiddelde, waardoor onze aanwezigheid een drukkend effect heeft op de percentages in het hele land. In veel opkomende economieën is de rente echter veel hoger dan in westerse landen. De rente die ondernemers betalen voor hun microkrediet is daardoor gemiddeld 20-40%. Hoeveel rente een ondernemer in een ontwikkelingsland betaalt hangt af van een aantal factoren:

  • De looptijd van de lening. Die is vaak kort. De administratiekosten zijn verwerkt in het rentepercentage en moeten dus in die korte tijd (bijvoorbeeld 6 maanden) worden terugbetaald. Het uitlenen van één bedrag van € 10.000 kost veel minder dan het uitlenen van 100 x € 100,- euro.
  • Het inflatiepercentage in het betreffende land (vaak alleen al hoger dan 10%)
  • Het kredietrisico in het betreffende land. Deze is bijvoorbeeld afhankelijk van de economische stabiliteit.
  • De mate van begeleiding die de ondernemer krijgt. Ze krijgen niet alleen geld, maar ook training. Ook deze kosten zitten versleuteld in het rentepercentage.
  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Kan ik beleggen in een specifiek project of in een specifiek land?

  Oikocredit werkt samen met lokale microfinancieringsinstellingen. Oikocredit verstrekt een lening aan een microfinancieringsinstelling die microkredieten verstrekt aan ondernemers. De looptijd van een microkrediet is gemiddeld zes maanden. Daarna wordt het geld weer aan een andere ondernemer als microkrediet verstrekt. Het is zeer kostbaar om administratief bij te houden welk geld aan welke ondernemer wordt uitgeleend. Daarbij wil Oikocredit gegeven haar missie geen keuzes maken op basis van persoonlijke voorkeur van beleggers. Het is daarom niet mogelijk om te beleggen in een specifiek project of in een specifiek land.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Werkt microkrediet eigenlijk wel?

  Door de groei van hun bedrijf en een hoger inkomen, verbeteren de levensomstandigheden van ondernemers. Dit kan een kleine verbetering zijn aan hun huis of de mogelijkheid om de kinderen naar school te laten gaan.

  Een vraag die bij Oikocredit hoog op de agenda staat, is: ‘Welk microkrediet werkt?’ Onder welke omstandigheden en met welke begeleiding kan microkrediet echt het verschil maken? Door daar onderzoek naar te doen, hoopt Oikocredit in de toekomst nog meer impact te hebben.

  In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het verstrekken van microkrediet de economie van een land stimuleert; naarmate meer mensen er gebruik van maken heeft het meer impact op de economie van een land. Micro bevordert macro. Dus hoe meer mensen investeren op microniveau, hoe meer impact het heeft op macroniveau.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe krijgt de ondernemer zijn geld?

  Een ondernemer krijgt zijn geld via de lokale partner: de microfinancieringsinstelling of coöperatie. Dit zijn lokale organisaties die het geld brengen naar de betreffende ondernemer, die vaak in afgelegen landbouwgebied woont. Daarnaast krijgt de ondernemer veelal begeleiding vanuit deze partners. Denk aan training op het gebied van boekhouden, marketing, of techniek (landbouw).

  De vraag is welk microkrediet werkt. Verschillende soorten kredieten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van leefomstandigheden. Daarom initieert Oikocredit op sectorniveau diverse initiatieven om uiteindelijk het belang van de ondernemer centraal te stellen. Denk hierbij aan de Social Performance Indicatoren of het meten van de PPI (Progress out of Poverty Index). Zo leert de sector wat wel en wat niet werkt, en bevordert Oikocredit ook dat alle spelers in de sector op een sociale manier actief zijn.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'

REKENING OPENEN/WIJZIGEN

Wilt u een rekening openen bij Oikocredit? Of heeft u vragen over uw bestaande beleggingsrekening? Hier vindt u antwoorden op vragen over hoe u extra kunt beleggen, of het mogelijk is om uw belegging te annuleren, hoe u uw gegevens kunt wijzigen en meer. 

 • Hoe word ik belegger bij Oikocredit België?

  Je kan als particulier starten met beleggen bij Oikocredit België door je online in te schrijven op Mijn Oikocredit. Als je liever via de post meer informatie en een inschrijvingsformulier ontvangt, mag je ons altijd contacteren via het telefoonnummer 02/213.04.31.

  Wil je beleggen voor een organisatie, vul dan dit inschrijvingsformulier in.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Kan ik mijn gegevens online raadplegen?

  Mijn Oikocredit is het online platform waar je als particulier je persoonlijke gegevens en de gegevens over je belegging kan raadplegen.
  Ben je al belegger, maar heb je nog geen Mijn Oikocredit account? Vraag dan nu toegang aan (enkel particulieren)

  Als organisatie kan je altijd contact met ons opnemen om de huidige status van je belegging op te vragen. Je kan ons bereiken op be@oikocredit.be of telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12u30 op 02/213.04.31.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe kan ik mijn belegging beëindigen?

  Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief zal Oikocredit België je terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang je vraag. De aandelen worden terugbetaald tegen nominale waarde. De terugbetaling gebeurt rond de 10e van de maand volgend op je vraag tot terugbetaling.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe kan ik extra beleggen?

  Dit kan eenvoudig door een geldbedrag over te maken op IBAN BE76 5230 8075 4595 (BIC TRIOBEBB) op naam van Oikocredit België, met vermelding, in vrije mededeling, van je naam en 'bijkomende belegging'. Voor het overgemaakte bedrag boeken we aandelen bij je bestaande portefeuille.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Ontvang ik een bevestiging van een wijziging van mijn belegging?

  Als je nog niet aangesloten bent op 'Mijn Oikocredit' ontvang je een e-mail ter bevestiging van elke wijziging van je belegging.

  Als 'Mijn Oikocredit' gebruiker kan je de status van je belegging ten allen tijde online raadplegen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

  Mijn Oikocredit is het online platform waar je als particulier je persoonlijke gegevens en de gegevens over je belegging kan raadplegen.
  Ben je al belegger, maar heb je nog geen Mijn Oikocredit account? Vraag dan nu toegang aan (enkel particulieren)

  Gaat het over een wijziging van je bankrekeningnummer ? Dan is het noodzakelijk ons te contacteren: we controleren inderdaad eerst samen met jou enkele gegevens omwille van veiligheidsredenen.

  Als organisatie kan je altijd contact met ons opnemen om wijzigingen door te geven. Je kan ons bereiken op be@oikocredit.be of telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12u30 op 02/213.04.31.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'

MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

Waarom vraagt Oikocredit om mijn persoonlijke gegevens? En wat doet Oikocredit met mijn gegevens? Antwoord op deze privacy-gerelateerde vragen vindt u hier.

 • Op welke manier en waarom verzamelt Oikocredit mijn persoonsgegevens?

  Je privacy is voor ons van groot belang. Wij zijn wettelijk verplicht om je rijksregisternummer, naam, adres, geboortedatum, het saldo van je belegging en je dividend door te geven aan de belastingdienst. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken tegen en werken we samen aan een betere wereld. Wij geven je gegevens nooit door aan andere partijen dan aan de Belgische belastingdienst.

  Ons privacybeleid regelt de verzameling, het opslaan en het gebruik van persoonsgegevens die zijn verzameld door Oikocredit België, o.a. via onze website op www.oikocredit.be. Het geeft je uitleg over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, hoe en waarom wij deze persoonsgegevens gebruiken en je recht om de persoonsgegevens die wij over jou bijhouden te controleren. Hier kan u ons volledig privacybeleid doornemen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Waarom wil Oikocredit mijn rijksregisternummer weten?

  Oikocredit België heeft je rijksregisternummer nodig om voor jou de nodige administratieve formaliteiten te kunnen vervullen. Zo kunnen we je geen fiscaal attest uitreiken zonder kennis van je rijksregisternummer, en evenmin een opgave van je terugvorderbare roerende voorheffing.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Waarom wil Oikocredit mijn rekeningnummer weten?

  Wanneer je een Mijn Oikocredit-account aanmaakt, verlopen een toenemend aantal verrichtingen geautomatiseerd. We willen dit met een maximale garantie op privacy en veiligheid laten verlopen.
  Jouw bankrekening wordt gevraagd omdat we die nodig hebben op het moment dat we jou (een deel) van jouw belegging terugbetalen of wanneer we jou dividend uitbetalen. Hierbij willen we een zekerheid hebben dat we over jouw correcte bankrekening beschikken, zonder dat we jou daarvoor apart moeten contacteren. Dit is de enige reden waarom we jou om bankrekeninggegevens vragen. Wil je het bankrekeningnummer veranderen of wil je een ander nummer laten toevoegen, neem dan contact met ons op.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'