Je financiële voordelen

Een eerlijk en stabiel dividend

Jaarlijks wordt aan de aandeelhouders een dividend uitgekeerd. Over de hoogte van het dividend wordt elk jaar beslist door de algemene vennotenvergadering, waartoe elke aandeelhouder wordt uitgenodigd. 

Oikocredit streeft ernaar een stabiel dividend uit te keren. Over 2019 werd een dividend uitbetaald van 0,75 %. Over 2020 en 2021 werd geen dividend uitbetaald. 

Het dividend wordt berekend op maandbasis. Dat betekent dat je 1/12e van het dividend ontvangt voor elke volledige maand dat je aandelen bezat.

Bijvoorbeeld: indien je nieuwe aandelen aankoopt in juni, dan krijg je hierop dividend uitgekeerd over 6 maanden (juli-december) of 6/12e van het volledige jaardividend. Verkoop je je aandelen in oktober, dan krijg je hierop dividend uitbetaald voor de periode januari-september, zijnde 9/12e.

De dividenden worden jaarlijks in juli uitgekeerd.

Als aandeelhouder kan je kiezen of je dividend wordt geherinvesteerd of uitbetaald. Je kan er ook voor opteren om je dividend als gift te schenken, om zo de sociale impact van je investering nog groter te maken. Je kan je keuze jaarlijks wijzigen.

Fiscale voordelen

Vrijstelling roerende voorheffing voor particulieren

Particulieren kunnen de roerende voorheffing op de eerste €800 dividenduitkering via de personenbelasting (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) terugvorderen. In het voorjaar krijg je een fiscaal attest met de gegevens om via de belastingaangifte de roerende voorheffing terug te vorderen. 

Meer informatie 

Vermindering roerende voorheffing voor particulieren en rechtspersonen

 • Vermindering op aandelen aangekocht vanaf 1 juli 2013: een progressieve vermindering van roerende voorheffing op dividenden is van toepassing:

  • de eerste twee jaren na de aankoop van de aandelen wordt de normale 30% roerende voorheffing afgehouden van het uitgekeerde dividend
  • het derde jaar (d.i. bij winstuitkering van het tweede volledig jaar) na aankoop van jouw aandelen wordt 20% roerende voorheffing afgehouden
  • de daaropvolgende jaren wordt nog slechts 15% roerende voorheffing afgehouden
 • Op aandelen aangekocht voor 1 juli 2013 wordt 30% roerende voorheffing van het uitgekeerde dividend afgehouden.

Belastingvermindering voor particulieren

Door in Oikocredit te investeren kan je - onder bepaalde voorwaarden - genieten van een belastingvermindering van 5% van het belegde bedragBijvoorbeeld: je belegt dit jaar € 5.000 bij Oikocredit, dan krijg je een belastingvermindering van € 250.

Voorwaarden:

 • Je belegt minimaal € 390 op jaarbasis bij Oikocredit
 • De belastingvermindering bedraagt maximaal € 330, wat overeenkomt met een belegging van € 6.600. Uiteraard mag je ook hogere bedragen beleggen
 • De belegging dien je – behalve bij overlijden – minstens 5 jaar aan te houden. Bij vervroegde terugname zal het ontvangen fiscale voordeel proportioneel worden teruggevorderd bij je komende belastingaangifte
 • Dit fiscaal voordeel geldt voor elke particuliere persoon. Zo heeft elk lid van een gezin afzonderlijk recht op dit fiscale voordeel

Elk jaar opnieuw kan je je nieuwe beleggingen op je belastingaangifte in mindering brengen. De belastingvermindering op investeringen in erkende Ontwikkelingsfondsen wordt opgenomen onder het vak X, letter N, code 1323(-35) of 2323(-35). Wie recht heeft op een fiscaal attest zal in het voorjaar de nodige gegevens ontvangen om deze belastingvermindering in de belastingaangifte in te vullen.

Geen kosten

Er worden geen instap-, noch uitstap-, noch beheersvergoedingen aangerekend.

Terugname van aandelen

Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief zal Oikocredit België je terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang jouw vraag. De aandelen worden terugbetaald tegen nominale waarde. De terugbetaling gebeurt rond de 10e van de maand volgend op jouw vraag tot terugbetaling.

Het dividend wordt berekend op basis van je belegging per volledige kalendermaand. In geval van terugname, stopt je investering dus met dividend op te brengen op het einde van de maand voorafgaand aan de terugname van jouw aandelen. Of je jouw aandelen volledig of gedeeltelijk terugneemt, in alle gevallen wordt het dividend waarop je recht hebt je uitbetaald na de Algemene Vergadering van het daaropvolgende jaar, zoals statutair bepaald.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over de aandelen van Oikocredit-be kan je vinden in de informatienota die gratis online kan worden geraadpleegd en (op afspraak) ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel.

Je kan ook altijd contact met ons opnemen voor verdere informatie.