Uw financiële voordelen

Een eerlijk en stabiel dividend

Jaarlijks wordt aan de aandeelhouders een dividend uitgekeerd. Over de hoogte van het dividend wordt jaarlijks beslist door de algemene vennotenvergadering, waartoe elke aandeelhouder wordt uitgenodigd. 

Oikocredit streeft ernaar een stabiel dividend uit te keren. Over 2017 werd een dividend uitbetaald van 0,75 procent.

Het dividend wordt berekend op maandbasis. Dat betekent dat u 1/12 van het dividend ontvangt voor elke volledige maand dat u aandelen bezat.

Bijvoorbeeld : indien u nieuwe aandelen aankoopt in juni, dan krijgt u hierop dividend uitgekeerd over 6 maanden (juli-december) of 6/12 van het volledige jaardividend. Verkoopt u aandelen in oktober, dan krijgt u hierop dividend uitbetaald voor de periode januari-september, zijnde 9/12den.

De dividenden worden jaarlijks in juli uitgekeerd.

Als aandeelhouder kan u kiezen of uw dividend wordt geherinvesteerd of uitbetaald. U kan er ook voor opteren om uw dividend als gift te schenken, om zo de sociale impact van uw investering nog groter te maken.U kan uw keuze jaarlijks wijzigen.

Fiscale voordelen

Vrijstelling roerende voorheffing voor particulieren

WIJZIGING vanaf 2018: Particulieren kunnen de roerende voorheffing op de eerste €640 (ipv €190) dividenduitkering via de personenbelasting terugvorderen. Meer informatie vindt u hier

Vermindering roerende voorheffing voor particulieren en rechtspersonen

 • Vermindering op aandelen aangekocht vanaf 1 juli 2013: een progressieve vermindering van roerende voorheffing is van toepassing:

  • de eerste twee jaren na de aankoop van de aandelen wordt de normale 30% roerende voorheffing afgehouden
  • het derde jaar (d.i. bij winstuitkering van het tweede volledig jaar) na aankoop van uw aandelen wordt 20% roerende voorheffing afgehouden
  • de daaropvolgende jaren wordt nog slechts 15% roerende voorheffing afgehouden.
 • Op aandelen aangekocht voor 1 juli 2013 wordt 30% roerende voorheffing afgehouden.

Belastingvermindering voor particulieren

Door in Oikocredit te investeren kan u - onder bepaalde voorwaarden - genieten van een belastingvermindering van 5% van het belegde bedragBijvoorbeeld : u belegt dit jaar 5.000 euro bij Oikocredit, dan krijgt u een belastingvermindering van 250 euro.

Voorwaarden :

 • U belegt minimaal 380 euro op jaarbasis bij Oikocredit
 • De belastingvermindering bedraagt maximaal 320 euro, wat overeenkomt met een belegging van 6400 euro. Uiteraard mag u ook hogere bedragen beleggen.
 • De belegging dient u – behalve bij overlijden – minstens 5 jaar aan te houden. Bij vervroegde terugname zal het ontvangen fiscale voordeel proportioneel worden teruggevorderd bij uw komende belastingaangifte.
 • Dit fiscaal voordeel geldt voor elke particuliere persoon. Zo heeft elk lid van een gezin afzonderlijk recht op dit fiscale voordeel.

Elk jaar opnieuw kunt u uw nieuwe beleggingen op uw belastingaangifte in mindering brengen.

Geen kosten

Er worden geen instap-, noch uitstap- , noch beheersvergoedingen aangerekend.

Terugname van aandelen

Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief zal Oikocredit België u terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang uw vraag. De aandelen worden terugbetaald tegen nominale waarde.

Omwille van nationale wetgeving is het enkel mogelijk om een terugname van uw belegging te vragen tussen 1 januari en 30 juni van elk jaar voor natuurlijke personen. Rechtspersonen mogen een terugname vragen tussen 1 januari en 31 maart van elk jaar. De terugbetaling gebeurt doorgaans binnen een termijn van twee weken (behalve tijdens het jaarlijks verlof).

Het dividend wordt berekend op basis van uw belegging per volledige kalendermaand. In geval van terugname, stopt uw investering dus met dividend op te brengen op het einde van de maand voorafgaand aan de terugname van uw aandelen. Of u uw aandelen volledig of gedeeltelijk terugneemt, in alle gevallen wordt het dividend waarop u recht heeft u uitbetaald na de Algemene Vergadering van het daaropvolgende jaar, zoals statutair bepaald.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over de aandelen van Oikocredit-be kan u vinden in het prospectus dat gratis online kan worden geraadpleegd en (op afspraak) ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel.

U kan ook altijd contact met ons opnemen voor verdere informatie.


Volg ons op: