Informatienota en risico's

Investeringen in aandelen houden per definitie steeds risico's in.

Een investeerder is blootgesteld aan het risico om zijn of haar investering gedeeltelijk of volledig te verliezen.

Daarom dienen inschrijvingen op aandelen te gebeuren op  basis van alle informatie die je kan vinden in de Informatienota die gratis online kan worden geraadpleegd en (op afspraak) ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel.

Onderstaande risico's zijn een selectie uit de lijst van risicofactoren die je terugvindt in de informatienota.

Risico’s verbonden aan de beperkte liquiditeit van de aandelen

Er bestaat geen secundaire markt waarop de aandelen van Oikocredit-be kunnen verhandeld worden. Hoewel het mogelijk is voor een aandeelhouder om uit te treden, conform de daartoe in de statuten van Oikocredit-be voorziene procedure, ontstaat hierdoor een relatief beperkte liquiditeit.

Landenrisico

Economische en/of politieke problemen, soms in combinatie met extreem hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor de ontvanger van financieringen van Oikocredit om te voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om het landenrisico van haar financieringsportefeuille te verminderen, is deze portefeuille gespreid over vele regio's en meer dan 35 landen.

Kredietrisico

Het risico van onze investeringen in partners verschilt van partner tot partner en is afhankelijk van factoren zoals de sector waarin de partner actief is en de kwaliteit van het management. Het kan dus voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet kan terugbetalen. Om deze kredietrisico’s tot een minimum te beperken, heeft Oikocredit Internationaal een intern Kredietcomité opgericht, dat voor alle toe te kennen kredieten haalbaarheidsstudies laat uitvoeren waarin alle risicofactoren geëvalueerd worden.

Risico’s verbonden aan waardeschommelingen en toekomstige dividendwijzigingen

Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en geen enkele garantie wordt gegeven wat betreft de toekomstige rendementen.